Lektoři

Ing. Bc. Michal Sklenář
Pravidelně přednáší problematiku veřejnosprávních kontrol v rámci České republiky, včetně realizace zakázkových seminářů. Ředitel odboru kontrolních činností na Ministerstvu pro místní rozvoj. V minulosti působil v Úřadu vlády České republiky jako vedoucí Oddělení kontroly a v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR na pozici garanta kontrol a zástupce vedoucího oddělení. V soukromém sektoru dříve vykonával pozici Senior konzultanta v oblasti kontroly EU fondů a externě vyučoval na Vyšší odborné škole v Praze. Lektor je úspěšným absolventem v oborech krizového řízení, pedagogiky, ekonomiky a managementu.

Ing. Eliška Barčáková
Vystudovala fakultu stavební ČVUT v Praze - obor pozemní stavby a architektura. Je členkou České společnosti pro stavební právo. Má zkušenosti z projekční a inženýrské činnosti. Působila několik let na prvoinstančním stavebním úřadě vykonávající činnost obecného a silničně správního stavebního úřadu, zejména při umisťování staveb. Zkušenosti z praxe nyní aplikuje na pozici vedoucí technického oddělení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, jehož náplní je zejména metodická a legislativní činnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu (stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky) a autorizačního zákona. Spolupodílela se na přípravě nového stavebního zákona pro oblast hmotného práva. Aktuálně se věnuje přípravě a návrhu prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu. Na kurzech v oblasti stavebního práva kromě teoretických znalostí předává také své zkušenosti z aplikační praxe.

Ing. et Ing. Jáchym Lukeš

Ing. Jakub Bažan

Ing. Jan Plešmíd

Ing. Nikola Kortanová
oddělení Regulace účetnictví veřejného sektoru - Ministerstvo financí ČR Ing. Nikola Kortanová vystudovala navazující magisterský obor Účetnictví a finanční řízení podniku na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. V praxi se věnuje legislativě účetnictví veřejného sektoru a metodické podpoře účetnictví státu. Ing. Nikola Kortanová

Ing. Ondřej Hartman
Lektor O. Hartman se již více než 10 let věnuje ve společnosti Ernst & Young, s.r.o. oblasti kontrolní a auditní činnosti v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů. Vedl tým Ernst & Young při realizaci celé řady zakázek v této oblasti, a asistoval tak při posuzování způsobilosti výdajů u některých operačních programů v období 2004-6 a následně pak u většiny programů v období 2007-13. Má zkušenosti s kontrolami na místě, ale také s audity realizovanými Evropskou komisí. V rámci období 2014-20 se lektor účastnil nastavení jednotného metodického prostředí v několika pracovních skupinách Ministerstva pro místní rozvoj nebo Ministerstva financí. Lektor má také rozsáhlé zkušenosti s výkonem ex-ante kontrol zadávacích řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., resp. 134/2016 Sb. Lektor se také věnuje tzv. komunitárním programům EU, v rámci kterých je častým vedoucím auditního týmu vykonávajícího audit operací či sub-programů pro Evropskou komisi nebo ověřování delegovaných činností na agenturu Evropské komise. Dále řídí tým, který věnuje administrativní kontrole žádostí o platbu u jednoho z těchto programů. O. Hartman je častým přednášejícím na téma finanční kontroly, způsobilosti výdajů nebo kontroly veřejných zakázek na různých odborných konferencích a seminářích.

Ing. Pavel Černý

Ing. Petr Kostelný

Ing. Tomáš Sluka
Vedoucí oddělení Rozpočtové analýzy hospodaření územních rozpočtů - Ministerstvo financí ČR Ing. Tomáš Sluka absolvoval Ekonomickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci, obor podniková ekonomika. Působil na Krajském ředitelství policie Libereckého kraje jako analytik SAP a metodik. V současné době působí na Ministerstvu financí, kde se dlouhodobě zabýval tvorbou právních předpisů v oblasti účetnictví veřejného sektoru a poskytováním metodické podpory, aktuálně se zabývá tvorbou koncepce finančního výkaznictví územních rozpočtů a poskytováním metodické podpory v této oblasti. Je autorem odborných článků a vykonává lektorskou činnost.

Ing. Vilém Juránek
Vilém Juránek je dlouholetý lektor společnosti ČMÚD pro oblast účetnictví. Od roku 2006 je nezávislým auditorem. Dříve působil jako metodik Finančního ředitelství Hradce Králové, ředitel účetní firmy V-Konzult a jako auditor KAČR. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Má bohaté zkušenosti s přednáškovou a publikační činností. Kurzy lektora

Josef Dvořák

JUDr. Adéla Heřmanová
Lektorka kurzu je součástí týmu odboru Financování územních rozpočtů a programového financování na Ministerstvu financí ČR. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Na Ministerstvu financí ČR pracuje od roku 1994. S lektorováním v oblasti rozpočtových pravidlech územních rozpočtů má bohaté zkušenosti.

JUDr. Ladislav Jouza

JUDr. Michael Kincl
Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí na Nejvyšším soudu ČR jako poradce pro judikaturu. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

  Další veřejný profil lektora: https://www.linkedin.com/in/michael-kincl-36305534/?locale=cs_CZ Publikace:
 • Veřejná podpora v příkladech a poznámkách (State Aid in examples and notes)
 • Praktický průvodce veřejnou podporou (Practical State Aid guidebook)
 • Veřejná podpora v Evropské unii (State Aid in the European Union)
 • Investiční pobídky jako forma veřejné podpory (Investment incentives as a form of the State Aid)
 • Právní úprava veřejné podpory v České republice (State Aid rules in the Czech Republic)

JUDr. Zdeněk Lankaš
Odbor státního rozpočtu Ministerstva financí Byl součástí týmu, který tvořil zákon č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), spolupracuje na sestavování zákona o státním rozpočtu, připomínkuje legislativní a nelegislativní materiály. Od roku 2000 až do současnosti lektoruje semináře zaměřené na rozpočtová pravidla (zákon č. 218/2000 Sb.).

Martina Pipíšková

Mgr. Adéla Havlová, LL.M.
Mgr. Adéla Havlová, LL.M. se specializuje na oblast veřejného sektoru, a to zejména na právo veřejných zakázek a koncesí, projektů PPP, dotací, investičních pobídek a veřejné podpory. V letech 2006 až 2022 působila jako advokát (od 2017 jako společník) advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, která za dobu jejího působení získala čtyřikrát titul Právnická firma roku v kategorii Veřejné zakázky. S týmem dnes spolupracuje na projektech jako externí expert (Of Counsel). Od ledna 2023 půlkou své kapacity působí jako externí poradce vrchní ředitelky Ministerstva pro místní rozvoj. V projektu Národní strategie veřejného zadávání ČR, schválené Vládou v lednu 2024, byla garantem dvou kapitol (Kvalita a inovace a SVIZ), čímž navázala na dřívější působení v týmu SOVZ při Ministerstvu práce a sociálních věcí. Adéla Havlová je dlouhodobě aktivní v rámci Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), Unie administrátorů veřejných zakázek a Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI). Od r. 2013 působí v expertní skupině MMR pro výklad a novelizaci zákona o veřejných zakázkách. Od r. 2014 do 2023 byla členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Využívá know-how z dalších členských států EU, zejména Německa, Rakouska a Slovenska, ve kterých i profesně působila. Pravidelně publikuje a přednáší k tématu veřejných zakázek. Předběžným tržním konzultacím se Adéla Havlová intenzivně věnuje od zakotvení tohoto institutu v směrnicích EU z roku 2014 a zákoně o zadávání veřejných zakázek v roce 2016, přičemž ve formě technického dialogu je realizovala již před přijetím současného zákona. Její tým v roce 2016 připravil návrh podrobné metodiky, zveřejněné Ministerstvem pro místní rozvoj. Má osobní zkušenost s provedením vyšších desítek tržních konzultací v nejrůznějších podobách, a své zkušenosti promítá jak do článků v odborných periodicích, tak i do tematických setkání a seminářů, jako bude aktuální seminář.

Mgr. Alexandra Parnaiová
Advokátka trvale spolupracující se společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se specializuje na obchodní právo a občanské právo a zejména pak na právo obchodních společností, akvizice, přeměny obchodních společností a holdingové struktury. Její významnou specializaci představuje problematika skutečných majitelů, jejich identifikace a registrace a úprava povinností dle zákona proti praní špinavých peněz.

Mgr. Hana Novotná
Mgr. Hana Novotná (dříve Dvořáková) - Je součástí rodinného podniku Český a moravský účetní dvůr, s. r. o. již od jeho vzniku. Od roku 2018 se aktivně věnuje veřejným zakázkám, jejich administraci i kontrole a v neposlední řadě organizaci a inovaci v divizi vzdělávání mimo jiné v oblasti veřejných zakázek nebo finanční kontroly prostřednictvím lektorů ČMÚD. Lektorka také pracovala několik let jako policejní psycholog pro personální odbor krajského ředitelství PČR v Praze, má rozsáhlé zkušenosti s problematikou náboru a výběru zaměstnanců pro státní správu. Jako psycholog prověřovala osobnostní způsobilost uchazečů, kteří se hlásili do služebního poměru, spolupodílela se na rozvoji osobnostních testů pro výběr zaměstnanců k PČR a je spoluautorkou některých testů používaných v bezpečnostních sborech. Byla koordinátorkou náborových a výběrových kempů, které prověřovali osobností způsobilost uchazečů v praxi, má praktické i teoretické zkušenosti s mnoha osobnostními testy používanými pro výběr zaměstnanců a zároveň měla možnost prověřovat jejich funkčnost v dlouhodobé studii fungování přijatých policistů včetně souvislosti osobnostních předpokladů a brzké odchodovosti, tedy souvislosti motivace uchazečů s jejich pracovním výkonem (kvalitou a kvantitou).

Mgr. Jana Kranecová, Ph.D.
Lektorka působí na Ministerstvu financí ČR, kde řídí oddělení interního auditu, komunikuje se zástupci státní správy a samosprávy. Připravovala návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Realizuje workshopy a školení v oblasti finanční kontroly a vypracovává stanoviska v oblasti aplikace zákona o finanční kontrole. Vystudovala právnickou fakultu Masarykovi univerzity v oboru Právu a následně absolvovala doktorský studijní program Teoretické právní vědy v oboru Finanční právo a finanční vědy. Věnuje se přípravě a vedení přednášek a seminářů v oblastech: finanční právo, účetnictví, rozpočtové právo, daňové právo, ekonomie, finanční kontrola a interní auditu. Vystupuje na odborných tuzemských i zahraničních workshopech a konferencích pořádaných Právnickou fakultou Masarykovy univerzity, Právnickou fakultou Univerzity Wroclaw, Centrem polského práva, Centrem Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego w Białymstoku.

Mgr. Mojmír Florian
Mojmír Florian (1979) po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil v advokacii, poté téměř deset let v různých funkcích na Úřadu městské části Praha 2, kde se mj. zabýval zadáváním veřejných zakázek z pohledu zadavatelské praxe. Od roku 2012 pracuje na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, počínaje rokem 2014 jako ředitel Odboru veřejných zakázek II, jehož hlavní agendou je vedení správních řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Podílel se na formulaci části třinácté zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravující institut námitek a dozor nad dodržováním zákona ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Je mj. členem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Monika Koudelková
Mgr. Monika KoudelkováVystudovala právnickou fakultu na Západočeské univerzitě – obor Právo. Je členkou České advokátní komory. Věnuje se dlouhodobě lektorské činnosti na témata ze v oblasti zákona o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že byla součátí týmu, který stávající zákon tvořil a v současné době se sama aktivně věnuje zadávání veřejných zakázek má k tomu vynikající předpoklady. Předává na kurzech přehledným, a z pohledu účastníků kurzu, velice srozumitelným způsobem nejen teoretické znalosti zákona včetně vysvětlení o opodstatněnosti příslušných, z hlediska uživatele, někdy problematických pasáží. Dělí se s účastníky kurzu také o praktická řešení, která má ověřena a vyzkoušena vlastní bohatou praxí.

Mgr. Oldřich Kužílek
Mgr. Oldřich KužílekLektor O. Kužílek je specialistou na poskytování, zveřejňování, zpřístupňování, ochranu a další nakládání s informacemi ve veřejné správě. Je spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím a jeho novelizací. Pravidelně přednáší problematiku registru smluv, práva na informace, ochrany osobních údajů. Přístupu k informacím a jejich ochraně se věnoval v pozici vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra, ochraně osobních údajů jako spolupracovník Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podílel se na realizaci implementace GDPR (Obecného nařízení EU) na úřadu Městské části Praha 6 a pro více než tisíc dalších obcí.

Mgr. Pavel Herman
Mgr. Pavel Herman - MT Legal s. r. o. Pavel je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; Působil dvanáct let na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se mimo jiné prováděl přezkum zákonnosti postupu zadavatelů veřejných zakázek. Devět let pracoval také jako poradce na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kde se zabýval legislativní a metodickou činností v oblasti veřejného investování; V rámci legislativní činnosti se významně podílel na přípravě právních norem v oblasti veřejného investování, zejména na projednávání zákona o zadávání veřejných zakázek; účastnil se rovněž vyjednávání aktuální generace evropských zadávacích směrnic; Věnuje se publikační činnosti, je spoluautorem Komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek vydaného nakladatelstvím Čeněk; Dlouhodobě přednáší témata spojená se zadáváním veřejných zakázek; V rámci advokátní kanceláře MT Legal se Pavel věnuje zejména právu veřejného investování;

Mgr. Rostislav Bezděk
Lektor Rostislav Bezděk pracuje od roku 2010 jako policejní psycholog, kde je jako lektor a koordinátor týmu krizových interventů specialistou na problematiku pomoci obětem trestné činnosti a mimořádných událostí. Věnuje se poradenství a koučinku ve vztahu ke stress managementu, osobnostnímu rozvoji a prevenci syndromu vyhoření a vyvíjí a realizuje vzdělávací programy  týkající se komunikačních dovedností a mentální přípravy na situace vysoké zátěže. Vystudoval jednooborovou psychologii na Karlově univerzitě v Praze.

Mgr. Tomáš Jandora
Oddělení Legislativa a metodika ÚSC, Odbor Financování územních rozpočtů - MINISTERSTVO FINANCÍ

Mgr. Tomáš Machurek
 • Zakládající člen MT Legal;
 • Od založení v roce 2006 je předsedou výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky (AVZ);
 • Byl garantem připomínek MT Legal v rámci přípravy zákona o zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novou evropskou legislativu;
 • Je spoluautorem rozsáhlého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vydaného v dubnu 2017 nakladatelstvím C. H. Beck v edici Velké komentáře;
 • Byl přímým spoluautorem zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, připraveného ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a spoluautorem obsáhlého komentáře k zákonu o veřejných zakázkách (ASPI, 2006); významně se podílel rovněž na zpracování Metodiky zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
 • Je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek;
 • Prostřednictvím AVZ je členem Expertní skupiny ministryně pro místní rozvoj pro oblast veřejných zakázek;
 • Je dlouholetým členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi;
 • V rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší na nejrůznějších seminářích, konferencích a workshopech a publikuje v odborném tisku.

Mgr. Vladimír Studnička
Mimo ministerstva pro místní rozvoj, kde je momentálně působí jako vedoucí oddělení VZ má zkušenosti z metodické a kontrolní činnosti v rámci zadávání zakázek při čerpání prostředků z operačních programů, které získával v různých pozicích v Centru pro regionální rozvoj. Je zkušeným lektorem v oblasti veřejných zakázek, jako přednášejí a zprostředkovatel metodické pomoci MMR se účastní seminářů organizací jako je Asociace veřejných zakázek velice uznávaným lektorem i praktikem.