Nové povinnosti zadavatelů – “net zero” technologie u nadlimitních zakázek (např. FVE)

Nové povinnosti zadavatelů nadlimitních veřejných zakázek obsahujících určité net zero technologie

Ministerstvo pro místní rozvoj upozorňuje na zveřejnění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1735, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby technologií pro nulové čisté emise a mění nařízení (EU) 2018/1724, tzv. Net Zero Industry Act (dále jen „NZIA“).

Nařízení mimo jiné zavádí povinná necenová kritéria v nadlimitních veřejných zakázkách na pořizování určitých net zero technologií vyjmenovaných v čl. 4 odst. 1 písm. a) až k) NZIA, případně nadlimitních veřejných zakázkách, které tyto technologie obsahují.

Dotčenými net zero technologiemi jsou:

a) solární technologie, včetně fotovoltaických, solárních termoelektrických a solárních termálních technologií;
b) technologie pro výrobu větrné energie na pevnině a pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů na moři;
c) bateriové technologie a technologie ukládání energie;
d) tepelná čerpadla a technologie pro využití geotermální energie;
e) vodíkové technologie, včetně elektrolyzérů a palivových článků;
f) technologie v oblasti udržitelné výroby bioplynu a biometanu;
g) technologie CCS;
h) technologie v oblasti elektrizačních soustav, včetně technologií elektrického dobíjení pro dopravu a technologií pro digitalizaci soustavy;
i) technologie v oblasti energie z jaderného štěpení, včetně technologií jaderného palivového cyklu;
j) technologie v oblasti udržitelných alternativních paliv;
k) technologie v oblasti hydroelektrické energie.

Článek 25 NZIA obsahuje tři kategorie kritérií, která mají být při pořizování dotčených technologií povinně aplikována:

 1. Minimální povinné environmentální požadavky (čl. 25 odst. 1 NZIA)
 2. Doplňková povinná kritéria u stavebních veřejných zakázek vč. koncesí (čl. 25 odst. 3 NZIA)
  • zadavatelé povinni použít alespoň jedno další kritérium v podobě podmínek účasti včetně smluvních podmínek. Na výběr mají z těchto podmínek předvídaných v čl. 25 odst. 3 NZIA:
   • kritéria související se sociálními a pracovněprávními otázkami,
   • požadavek na kyberbezpečnost nebo
   • požadavek na včasné dodání net zero technologií
  • čl. 25 odst. 3 NZIA nemá odkladný účinek - tzn. platnost prvním dnem vyhlášení (28. 6. 2024)
 3. Příspěvek k odolnosti (čl. 25 odst. 7 NZIA)

Pokud Komise v době zveřejnění výzvy k účasti v soutěži za účelem zadávacího řízení podle odstavce 1 tohoto článku nebo za účelem zahájení takového řízení v souladu s čl. 29 odst. 2 stanovila, že podíl konkrétní technologie pro nulové čisté emise nebo jejích hlavních konkrétních součástí pocházejících ze třetí země představuje v Unii více než 50 % dodávek této konkrétní technologie pro nulové čisté emise nebo jejích hlavních konkrétních součástí, nebo pokud Komise v souladu s čl. 29 odst. 2 stanovila, že se v Unii během dvou po sobě jdoucích let zvýšil podíl dodávek konkrétní technologie pro nulové čisté emise nebo jejích hlavních konkrétních součástí pocházejících ze třetí země v průměru nejméně o 10 procentních bodů a dosahuje nejméně 40 % dodávek v Unii, zahrnou veřejní zadavatelé a zadavatelé do zadávacích řízení podle odstavce 1 tohoto článku tyto podmínky:

a) povinnost platnou po dobu trvání zakázky, aby se z žádné jednotlivé třetí země nedodávalo více než 50 % hodnoty konkrétní technologie pro nulové čisté emise uvedené v tomto odstavci, jak určila Komise;

b) povinnost platnou po dobu trvání zakázky, aby úspěšný uchazeč nebo subdodavatel z každé jednotlivé třetí země přímo dodal nebo poskytl nejvýše 50 % hodnoty hlavních konkrétních součástí konkrétní technologie pro nulové čisté emise uvedené v tomto odstavci, jak určila Komise;

c)povinnost poskytnout veřejným zadavatelům a zadavatelům na jejich žádost odpovídající důkazy vztahující se k písmenu a) nebo b), a to nejpozději při dokončení plnění zakázky;

d) povinnost zaplatit přiměřený poplatek v případě nedodržení podmínek uvedených v písmenu a) nebo b) ve výši alespoň 10 % hodnoty konkrétních technologií pro nulové čisté emise v rámci zakázky podle tohoto odstavce.

Minimální environmentální požadavky podle čl. 25 odst. 1 NZIA ani doplňková povinná kritéria u stavebních veřejných zakázek vč. koncesí podle čl. 25 odst. 3 NZIA nebude zadavatel povinen aplikovat v situacích předvídaných v čl. 25 odst. 9 a 10 NZIA.

 • Odstavec 9

"Ve výjimečných případech se veřejní zadavatelé a zadavatelé mohou rozhodnout, že odstavce 1 až 4 neuplatní, pokud:

a) požadovanou technologii pro nulové čisté emise může dodat pouze konkrétní hospodářský subjekt a neexistuje žádná přiměřená alternativa nebo náhrada a neexistence hospodářské soutěže není výsledkem umělého zúžení parametrů zadávacího řízení;

b) v reakci na podobné dřívější zadávací řízení zahájené stejným veřejným zadavatelem nebo zadavatelem v dvou letech přímo před zahájením plánovaného nového zadávacího řízení nebyly podány žádné vhodné nabídky ani vhodné žádosti o účast;

c) jejich uplatnění by veřejného zadavatele nebo zadavatele zavazovalo k pořízení vybavení s nepřiměřenými náklady, nebo by vedlo k technické nekompatibilitě při provozu a údržbě."

 • Odstavec 10

"Za nepřiměřené mohou veřejní zadavatelé a zadavatelé považovat odhadované rozdíly v nákladech, které na základě objektivních a transparentních údajů přesahují 20 %."

Kompletní NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/1735OJ_L_202401735_CS_TXT

Původní článek MMR, ze kterého vychází výše uvedený text - ZDE.

V souvislosti s výše uvedeným připomínáme i článek MMR k EU nařízení, které přináší nové povinnosti do zadávání VZ na bezemisní městské autobusy - ZDE.