Nová verze Věstníku + odkazy na online školení MMR

Nová verze Věstníku

  1. 2. 2024 byla spuštěna nová verze věstníku veřejných zakázek a současně k 1. 2. 2024 vešla v účinnost nová vyhláška č. 345/2023 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.

CO JE NOVÉHO?

V principu nedošlo k zásadním změnám, formuláře bylo nutné přizpůsobit aktuální legislativně, především v souvislosti s nařízením EU. Z tohoto důvodu jsou ve formulářích například nové položky dle Směrnice o podpoře čistých vozidel, aktualizace položek pro zelené zadávání a inovace, nejpozději do začátku roku 2025 budou implementovány i položky dle směrnice o energetické účinnosti, nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh a doplnění dobrovolných formulářů, mj. pro předběžné tržní konzultace a oznámení o dokončení realizace veřejné zakázky. Například doplnění dobrovolných formulářů je avizováno již na polovinu tohoto roku. Stejně tak dočasná nedostupnost propojení VVZ s elektronickým nástrojem (odesílání formulářů přímo z elektronického nástroje, např. EZAK nebo NEN), které je nyní dočasně nedostupně by mělo být funkční také zhruba v polovině letošního roku. Stejně tak se do formulářů promítla již zmíněna vyhláška o uveřejňování formulářů.

HLAVNÍ ZMĚNY

Pro Zadavatele bude asi na první pohled zásadní změnou sjednocení formulářů pro podlimitní a nadlimitní režimnárodní formuláře (CZ) zcela zanikly. Nově je nyní počet formulářů 40. Zadavatel (případně administrátor) již nyní nemusí vybírat z možností (který formulář vyplní a zveřejní), ale může postupovat za pomocí průvodce. Ten nejdříve cílí na to, o jakou událost se jedná (zahájení, výsledek, změna smlouvy atp.), následně doplňující otázky, před připravením výsledného formuláře (např. u zahájení se průvodce ptá, zda se jedná o nadlimitní zakázku, o koncese, zakázky z oblasti obrany a další, kdy uživatel pouze odpovídá ano nebo ne) a po zodpovězení těchto otázek už je připraven kompletní formulář. Na první pohled může celá struktura vypadat trochu obsáhlejší, ale ve skutečnosti by se mělo jednat spíš o ulehčení, kdy se po levé straně nachází navigace formuláře, kde se také například zobrazují chyby po validaci. MMR, resp. VVZ důrazně doporučuje před dokončením formulář průběžně při vyplňování ukládat, protože bez toho může dojít ke ztrátě dat.

Vítanou změnou pak bude způsob opravy dat ve formulářích (dříve změnový formulář F20 pro nadlimitní zakázky). Nyní se opravuje přímo v původním formuláři a změny, se promítnou přímo do celého původního znění formuláře – nebude tedy nepřehledné zveřejnění změn ani jejich vyplňování, protože odpadá potřeba zadávání polí (ve smyslu „namísto“, „čti“). Jedinou, ale dočasnou komplikací v tomto případě je oprava formulářů, které byly zveřejněny ještě v původní verzi VVZ (před 26. 1. 2024) – vzhledem ke změně struktury se formulář načte v podstatě nekompletní a je nalezeno mnoho chyb, je potřeba dovyplnit všechny původní informace, které sice formulář již obsahoval, ale do nové struktury při opravě se nepropsali. Tedy například pokud byste v zakázce, ke které jste zveřejnili zahájení před 26. lednem chtěli udělat opravu ve lhůtě pro podání nabídek (v návaznosti na prodloužení lhůty), při načtení opravného formuláře, do kterého se překlopí pouze některé údaje z původní verze, vám bude VVZ hlásit desítky chyb při validaci, v podstatě pak „stačí“ projít celý formulář a doplnit údaje, které chybí, resp. se nepropsali. Alespoň taková je naše dosavadní zkušenost, ale předpokládáme, že ve formulářích zveřejněných již od začátku v nové verzi bude změna formuláře výrazně zjednodušena tím, že pouze opravíte údaj v daném poli, vypíšete důvod změny a její popis a následně zvalidujete a zveřejníte.

Opravný formulář je navíc dostupný i přímo z původní verze formuláře, např. pokud si zadavatel ve svých formulářích vyhledá oznámení o zahájení ke konkrétní zakázce a formulář otevře, hned v úvodu formuláře je možnost „opravný formulář“, kterou se v podstatě nyní dostaneme k editaci původního formuláře, nikoliv ke specifickému formuláři, kde slovně přepisujeme změny ve formuláři, tímto postupem (proklik přímo z původního formuláře) se nám i předvyplní potřebné údaje pro založení – číslo původního formuláře, zakázky a i kód pro související formuláře). Z psychologického hlediska snad může být trochu nepříjemné, že nově je potřeba i uvést důvod opravy (např. chyba zadavatele), ale na druhou stranu jsou zde i možnosti jako aktualizace informací, kterou bychom zvolili právě v uvedeném příkladu (prodloužení lhůty pro podání nabídek). Opravný formulář se navíc nezveřejní pod speciálním číslem (jako dříve např. F20), ale jako formulář o oznámení (nebo jiný formulář, který jsme opravovali) a v závorce bude pouze uvedeno „opravný“ (a původní formulář oznámení bude při rozkliknutí svítit jako „zneplatněný“).

Částečně podobně funguje pak i zveřejňovaní změn ze smlouvy, které je zjednodušeno propsáním informací z původního formuláře (oznámení o výsledku).

Jak již bylo řečeno výše, nově jsou povinné některé položky, které dříve povinné nebyly např. v souvislosti s problematikou povinného odpovědného zadávání, kdy je nutné vybrat způsob, případně pokud není vybrán, je nutné zdůvodnit proč tomu tak je.

Počet nově vzniklých formulářů (40) je dán především tím, že formuláře jsou rozdílné v případech, kdy se se například jedná rozdílného zadavatele (například oznámení o zahájení – nově je rozdílný formulář pro sektorové zadavatele nebo pro zakázky v oblasti obrany), tedy nově navýšený počet formulářů (přestože došlo ke zrušení národních formulářů) by pro Zadavatele neměl mít žádný vliv na komplikovanost při výběru správného formuláře.

Byla doplněna a aktualizována metodika, formuláře i nadále obsahují informativní tlačítka k polím, navíc někdy i další nápovědy pod ikonou žárovky u textu nebo oddílu.

MMR připravilo školení, které se vztahuje k aplikovaným změnám i k praktickému vyplňovaní formulářů v nové verzi VVZ. Online záznam a prezentaci naleznete ZDE (online školení je v délce 2 hodin dostupné zdarma z odkazu a je složené z teoretické části – tj. shrnutí výše popsaných změn – a z větší části praktické ukázky vyplňování a zveřejňování formulářů, verze školení jsou z 31. 1. a ze 7. 2. 2024) a další praktické informace a nejčastěji kladené dotazy ZDE.

Začátky samozřejmě mohou být náročnější, jako u každé změny zaběhlého postupu, s něčím bude potřeba se na chvíli sžít (např. při vyplnění názvu veřejné zakázky se neustále hlásí chyba do té doby, než je kompletně vyplněno místo plnění, které je ve formuláři až níže), ale až si každý uživatel zvykne na drobné změny a novinky, mělo by se celkově jednat o pozitivní změny, které šetří práci (více údajů se např. propisuje, resp. je možné je propisovat nebo kopírovat) a výrazné usnadnění spatřujeme i ve změně formy opravy formulářů.

 

Nejbližší semináře k veřejným zakázkám

mohlo by vás zajímat