Ing. Eliška Barčáková | Český a moravský účetní dvůr

Vystudovala fakultu stavební ČVUT v Praze – obor pozemní stavby a architektura. Je členkou České společnosti pro stavební právo. Má zkušenosti z projekční a inženýrské činnosti. Působila několik let na prvoinstančním stavebním úřadě vykonávající činnost obecného a silničně správního stavebního úřadu, zejména při umisťování staveb. Zkušenosti z praxe nyní aplikuje na pozici vedoucí technického oddělení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, jehož náplní je zejména metodická a legislativní činnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu (stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky) a autorizačního zákona. Spolupodílela se na přípravě nového stavebního zákona pro oblast hmotného práva. Aktuálně se věnuje přípravě a návrhu prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu. Na kurzech v oblasti stavebního práva kromě teoretických znalostí předává také své zkušenosti z aplikační praxe.

Název Kategorie Lektor Termín Místo Cena Přihláška