MMR zveřejnilo zprávu o stavu veřejných zakázek za rok 2018

Přehled událostí v oblasti zadávání veřejných zakázek v roce 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo zprávu o stavu veřejných zakázek za rok 2018, níže uvádíme souhrn z našeho pohledu nejdůležitějších zjištění.   Nejvýznamnějšími legislativními změnami bylo například zahájení povinné elektronizace pro všechny zadavatelé na podzim roku 2018, novelizace ZZVZ upravující

Nově zařazené semináře

Ve druhém pololetí 2019 jsme na základě vašich přání a podnětů zařadili několik nových seminářů. Nově vypsané semináře: Praktické otázky veřejné podpory v praxi – JUDr. Michael Kincl, 12. listopadu 2019 Registr smluv – Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, 28. listopadu 2019 Zákon o svobodném přístupu k informacím – Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, 12.

Návrh zákona o zpracování osobních údajů schválen!

Návrh zákona o zpracování osobních údajů se blíží do finále

12. března sněmovna hlasovala o vráceném návrhu zákona o zpracování osobních údajů, který by konečně doplnil legislativní rámec směrnice EU k GDPR. Návrh byl sněmovnou schválen a zmíněný návrh zákona naleznete níže i na stránkách PS. Pokud se Vám nechce probírat dokumenty, návrhy a změnami, přihlaste se na kurz k GDPR, který na toto téma reflektuje, poskytne Vám vše, co potřebujete a samozřejmě budete mít možnost se zeptat, na co budete potřebovat.

Pozměňovací návrhy senátu k zákonu o zpracování osobních údajů

Vládní návrh-zpracování osobních údajů

Aktualita z MMR – E-fakturace

E-FAKTURACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

06.02.2019:
Ustanovení § 221 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) zakazuje zadavateli odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem za plnění veřejné zakázky z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Účinnost tohoto ustanovení byla v souladu s § 279 odst. 5 ZZVZ odložena, a to rozdílně v závislosti na druhu zadavatele. Pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona – organizační složky státu – a Českou národní banku nabyde předmětné ustanovení účinnosti již 1. dubna 2019, pro ostatní zadavatele je pak účinnost stanovena na 1. dubna 2020.

Povinnost přijímat elektronické faktury se netýká průběhu zadávacích řízení, ale uplatní se až po uzavření smlouvy v průběhu realizace veřejné zakázky. Jedná se o kogentní ustanovení a zadavatel tedy nemůže ve smlouvě na veřejnou zakázku jeho uplatnění vyloučit.

Tato povinnost tedy nebude mít vliv na obsah zadávací dokumentace, průběh zadávacího řízení, nebo smlouvu na veřejnou zakázku. A zadavatel bude podle § 221 ZZVZ postupovat (tj. elektronickou fakturu příjme a zpracuje), až tehdy kdy takovou fakturu obdrží. Otázku faktické připravenosti na příjem elektronických faktur by měl zadavatel řešit s dodavateli softwaru, který bude používat pro jejich zpracování. Aby mohli tito dodavatelé v závislosti na evropském standardu elektronické faktury případně provést nezbytnou úpravu softwaru, zpřístupnilo MMR technickou normu o elektronické fakturaci, která je k přizpůsobení potřebná (https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-zajistilo-pro-vsechny-dodavatele-verejnych-zak).

Nové semináře k zákonu č. 250/2000 Sb. a k zadávací dokumentaci

Vypsali jsme pro Vás nové kurzy z oblasti finanční kontroly i veřejných zakázek. První z nich se týká zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Toto téma je velmi specifické a žádané, proto jsme ho v tomto semestru zařadili do harmonogramu. Lektorkou je Mgr. Martina Schneebergerová (vrchní ministerský rada MF ČR, Odbor financování územních

Novela vyhlášky 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole účinná od 1.1.2019

7. prosince 2018 vyšla ve sbírce zákonů novela vyhlášky 416/2004, která uvádí bližší podrobnosti o kontrolních metodách a kontrolních postupech a upravuje strukturu, rozsah, postup a termíny předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol. Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 se předkládají podle vyhlášky 416/2004 Sb. ve znění

ÚOHS – EFEKTIVNÍ DOZOR NAD VEŘEJNÝM ZADÁVÁNÍM A SOUTĚŽNÍ REGULACÍ

Letošní druhé číslo informačních listů je věnováno efektivitě Úřadu ve dvou nejrozsáhlejších oblastech jeho kompetencí: dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a ochraně hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže využívá při naplňování svého poslání unikátních možností synergie, které mu poskytl dlouhodobý koncepční přístup zákonodárného sboru, jenž do působnosti Úřadu svěřil

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019

Pro rok 2019 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Daň z příjmu fyzických osob S účinností od 1. ledna 2019 dochází ke zvýšení částky minimální mzdy na 13 350 Kč, která přímo ovlivňuje zvýšení některých parametrů v oblasti zdaňování fyzických osob. Zvýšení limitu

Na stránkách MF ČR byl zveřejněn nový metodický pokyn z oblasti finanční kontroly

16.10. 2018 byl na stránkách MF ČR uveřejněn nový metodický pokyn k řízení rizik spojených s hospodařením – Metodický pokyn CHJ č. 7. Jedná se o praktickou pomůcku pro obce. Starostové zastupitelé i zaměstnanci obecních úřadů zde naleznou např. informace potřební k podání žádosti o dotaci, k realizaci dotačního projektu, k nakládání s majetkem, k řízení organizace,

Ministerstvo financí zveřejnilo nová stanoviska

Na přelomu září a října přibyly v metodických pokynech Ministerstva financí v sekci metodických pokynů několik nových stanovisek. Stanovisko CHJ č.6/2018 k průběhu řídicí kontroly při darování nebo bezúplatném převodu majetku Stanovisko CHJ č.5/2018 k průběhu řídicí kontroly při přípravě veřejných zakázek Stanovisko CHJ č.4/2018 k problematice přezkoumání hospodaření městských

Bulletin 10/2018

       Novinky na říjen Veřejné zakázky malého rozsahu Upozorňujeme na navýšení kapacity na kurzu „Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení“ s lektorem Mgr. Ivo Lukšem, který má bohaté zkušenosti s danou problematikou a především pak i potřebnou praxi a schopnost předat posluchačům své znalosti. Termín 4. 10. byl již