Přinášíme nové kurzy a přejeme příjemné prožití svátků

Novinky v naší nabídce: Novela ZZVZ Novela finanční klotroly Předběžné tržní konzultace v praxi Pojištění odpovědnosti (z pohledu administrátora) Vnitřní směrnice v oblasti VZ Aktualizace elektronizace i NENu Objasnění nebo doplnění dle §46 ZZVZ vs. změna nabídky Vybrané aspekty stavebních VZ Co je dokumentace k VZ v době povinné elektronizace

ÚOOÚ předkládá k veřejné diskuzi novou metodiku DPIA

ÚOOÚ předkládá k veřejné diskuzi novou metodiku DPIA O co se jedná? návrh metodiky obecného posouzení vlivu na ochranu osobních údajů metodika je určena primárně pro potřeby správců využít ji však mohou i zpracovatelé osobních údajů (pokud např. v rámci dodávky předloží typovou DPIA pro jimi dodávané produkty) připomínky je možné

Nově umožňujeme nezávaznou rezervaci!

Víme, jak může být někdy obtížné a časově náročné, než se ve vaší organizaci schválí objednávka a je vyřízena závazná přihláška a když to máte všechno za sebou, kurz už je obsazen. Ve snaze vyjít vstříc mnoha našim zákazníkům, na které mnohdy nevyjde místo na obsazovaných seminářích umožňujeme nově nezávaznou rezervaci

Metodické materiály – transfery

Pracovní skupina Transfery MF ČR byla vytvořena v roce 2015 a obnocena v roce 2016 na základě potřeb objasnění problematiky transferů. Nejvýznamnější problém je spatřován v úpravě a vymezení jednotlivých toků peněžních prostředků v samotných právních předpisech, kdy jednotlivé právní předpisy jsou nejednoznačné a peněžní tok není dostatečně vymezen, a

Zpráva o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018

Ministerstvo financí vydalo dne 12. 8. 2019 zrpávu o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání. Centrální nákup přinesl v roce 2018 úsporu 1, 2 mld. a resortní systémy centralizovaného zadávání úsporu ve výši 0,5 mld. Na základě vyhodnocení výsledků z pilotního období bylo vytvořeno nové usnesení vlády,

Webový portál RISPF pro digitalizaci dotačních výzev

MF ČR aktualizovalo informace o novém portálu (vývoj od roku 2016), kter má sloužit pro sjednocení dotačních výzev na jedno místo. Zapojení se do systému je dobrovolné, do budoucna by však systém měl sloužit jako klíčový zdroj dat  pro zjednodušenou evidenci neinvestičních dotací podle poslední novely k zákonu 218/2000 Sb.,

„Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových zakázek

Dopravní podnik hl. m. Prahy podal žalobu na ÚOHS, který zamítl rozklad svého rozhodnutí ve věci zadávacího řízení na nový odbavovací systém DPP. Krajský soud v Brně rozhodnutí ÚOHS potvrdil. Z rozhodnutí vyplývá, že sektorový zadavatel je povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové veřejné zakázky v podlimitním režimu, kdy

Technické standardy – aktualizace

Technické standardy jsou závazné pro všechny ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou doporučující. Technické standardy slouží jako vzor technické specifikace pro veřejné zakázky. Technický standard kancelářský potřeb Vydáno: 6. 3. 2019 Aktualizováno: 12. 8. 2019 Závazný pro zadávací řízení vyhlášené po 4. březnu 2019 Standard kancelářských potřeb

Nový metodický pokyn MF ČR

Ministerstvo financí (Centrální harmonizační jednotka) vydala metodické materiály, které upravují náležitosti roční zprávy o výsledcích finančních kontrol. Zpráva by nyní měla být zjednodušená, tedy je snížena její administrativní náročnost a zároveň nebude již rozlišována zpráva ve zkráceném a plném rozsahu. Všechny orgány veřejné správy budou vykazovat informace přímo prostřednictvím informačního

Technický standard ICT komodit

Ministerstvo vnitra ve spolupráci se zástupci ministerstev v rámci Komoditní standardizační skupiny pro ICT komodity schválilo závazné technické standardy pro osobní počítače, notebooky a monitory z oblasti informačních a komunikačních technologií. Standardy ICT byly následně konsensuálně schváleny Nadresortní koordinační skupinou pro Centrální nákup státu. Dne 7. června 2019 Standardy ICT

MMR zveřejnilo zprávu o stavu veřejných zakázek za rok 2018

Přehled událostí v oblasti zadávání veřejných zakázek v roce 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo zprávu o stavu veřejných zakázek za rok 2018, níže uvádíme souhrn z našeho pohledu nejdůležitějších zjištění.   Nejvýznamnějšími legislativními změnami bylo například zahájení povinné elektronizace pro všechny zadavatelé na podzim roku 2018, novelizace ZZVZ upravující

Nově zařazené semináře

Ve druhém pololetí 2019 jsme na základě vašich přání a podnětů zařadili několik nových seminářů. Nově vypsané semináře: Praktické otázky veřejné podpory v praxi – JUDr. Michael Kincl, 12. listopadu 2019 Registr smluv – Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, 28. listopadu 2019 Zákon o svobodném přístupu k informacím – Ing. Mgr. Oldřich Kužílek, 12.

Návrh zákona o zpracování osobních údajů schválen!

Návrh zákona o zpracování osobních údajů se blíží do finále

12. března sněmovna hlasovala o vráceném návrhu zákona o zpracování osobních údajů, který by konečně doplnil legislativní rámec směrnice EU k GDPR. Návrh byl sněmovnou schválen a zmíněný návrh zákona naleznete níže i na stránkách PS. Pokud se Vám nechce probírat dokumenty, návrhy a změnami, přihlaste se na kurz k GDPR, který na toto téma reflektuje, poskytne Vám vše, co potřebujete a samozřejmě budete mít možnost se zeptat, na co budete potřebovat.

Pozměňovací návrhy senátu k zákonu o zpracování osobních údajů

Vládní návrh-zpracování osobních údajů

Aktualita z MMR – E-fakturace

E-FAKTURACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

06.02.2019:
Ustanovení § 221 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) zakazuje zadavateli odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem za plnění veřejné zakázky z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Účinnost tohoto ustanovení byla v souladu s § 279 odst. 5 ZZVZ odložena, a to rozdílně v závislosti na druhu zadavatele. Pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona – organizační složky státu – a Českou národní banku nabyde předmětné ustanovení účinnosti již 1. dubna 2019, pro ostatní zadavatele je pak účinnost stanovena na 1. dubna 2020.

Povinnost přijímat elektronické faktury se netýká průběhu zadávacích řízení, ale uplatní se až po uzavření smlouvy v průběhu realizace veřejné zakázky. Jedná se o kogentní ustanovení a zadavatel tedy nemůže ve smlouvě na veřejnou zakázku jeho uplatnění vyloučit.

Tato povinnost tedy nebude mít vliv na obsah zadávací dokumentace, průběh zadávacího řízení, nebo smlouvu na veřejnou zakázku. A zadavatel bude podle § 221 ZZVZ postupovat (tj. elektronickou fakturu příjme a zpracuje), až tehdy kdy takovou fakturu obdrží. Otázku faktické připravenosti na příjem elektronických faktur by měl zadavatel řešit s dodavateli softwaru, který bude používat pro jejich zpracování. Aby mohli tito dodavatelé v závislosti na evropském standardu elektronické faktury případně provést nezbytnou úpravu softwaru, zpřístupnilo MMR technickou normu o elektronické fakturaci, která je k přizpůsobení potřebná (https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-zajistilo-pro-vsechny-dodavatele-verejnych-zak).

Nové semináře k zákonu č. 250/2000 Sb. a k zadávací dokumentaci

Vypsali jsme pro Vás nové kurzy z oblasti finanční kontroly i veřejných zakázek. První z nich se týká zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Toto téma je velmi specifické a žádané, proto jsme ho v tomto semestru zařadili do harmonogramu. Lektorkou je Mgr. Martina Schneebergerová (vrchní ministerský rada MF ČR, Odbor financování územních