Novela vyhlášky 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole účinná od 1.1.2019

7. prosince 2018 vyšla ve sbírce zákonů novela vyhlášky 416/2004, která uvádí bližší podrobnosti o kontrolních metodách a kontrolních postupech a upravuje strukturu, rozsah, postup a termíny předkládání zpráv o výsledcích finančních kontrol. Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2018 se předkládají podle vyhlášky 416/2004 Sb. ve znění

ÚOHS – EFEKTIVNÍ DOZOR NAD VEŘEJNÝM ZADÁVÁNÍM A SOUTĚŽNÍ REGULACÍ

Letošní druhé číslo informačních listů je věnováno efektivitě Úřadu ve dvou nejrozsáhlejších oblastech jeho kompetencí: dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a ochraně hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže využívá při naplňování svého poslání unikátních možností synergie, které mu poskytl dlouhodobý koncepční přístup zákonodárného sboru, jenž do působnosti Úřadu svěřil

Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2019

Pro rok 2019 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Daň z příjmu fyzických osob S účinností od 1. ledna 2019 dochází ke zvýšení částky minimální mzdy na 13 350 Kč, která přímo ovlivňuje zvýšení některých parametrů v oblasti zdaňování fyzických osob. Zvýšení limitu

Na stránkách MF ČR byl zveřejněn nový metodický pokyn z oblasti finanční kontroly

16.10. 2018 byl na stránkách MF ČR uveřejněn nový metodický pokyn k řízení rizik spojených s hospodařením – Metodický pokyn CHJ č. 7. Jedná se o praktickou pomůcku pro obce. Starostové zastupitelé i zaměstnanci obecních úřadů zde naleznou např. informace potřební k podání žádosti o dotaci, k realizaci dotačního projektu, k nakládání s majetkem, k řízení organizace,

Ministerstvo financí zveřejnilo nová stanoviska

Na přelomu září a října přibyly v metodických pokynech Ministerstva financí v sekci metodických pokynů několik nových stanovisek. Stanovisko CHJ č.6/2018 k průběhu řídicí kontroly při darování nebo bezúplatném převodu majetku Stanovisko CHJ č.5/2018 k průběhu řídicí kontroly při přípravě veřejných zakázek Stanovisko CHJ č.4/2018 k problematice přezkoumání hospodaření městských

Bulletin 10/2018

       Novinky na říjen Veřejné zakázky malého rozsahu Upozorňujeme na navýšení kapacity na kurzu „Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení“ s lektorem Mgr. Ivo Lukšem, který má bohaté zkušenosti s danou problematikou a především pak i potřebnou praxi a schopnost předat posluchačům své znalosti. Termín 4. 10. byl již