„Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových zakázek

Dopravní podnik hl. m. Prahy podal žalobu na ÚOHS, který zamítl rozklad svého rozhodnutí ve věci zadávacího řízení na nový odbavovací systém DPP. Krajský soud v Brně rozhodnutí ÚOHS potvrdil.

Z rozhodnutí vyplývá, že sektorový zadavatel je povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové veřejné zakázky v podlimitním režimu, kdy zároveň nepostupuje v některém ze zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. (Tiskové oddělení ÚOHS)

Zadavatel směřoval k zadání veřejné zakázky mimo režim zákona podle výjimky v § 158 odst. 1 zákona. Zadavatel v rámci poptávkového řízení na veřejnou zakázku obdržel námitky stěžovatele proti zvolenému režimu veřejné zakázky dle § 241 odst. 2 písm. b) zákona a proti postupu zadavatele směřujícímu k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení dle § 241 odst. 2 písm. c) zákona. Zadavatel námitky stěžovatele nevyřídil.

Ze správního řízení o rozkladu ze dne 18. 7.:

Dle právního názoru zadavatele se na něj při aplikaci výjimky nevztahuje ZZVZ jako celek, tedy ani ustanovení o námitkách. Zadavatel rovněž poukazoval na skutečnost, že zákonná úprava výjimky pro podlimitní sektorové veřejné zakázky podle § 158 odst. 1 ZZVZ je totožná jako u veřejných zakázek malého rozsahu podle § 31 ZZVZ. V případě námitek proti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu by zadavatel takové námitky údajně rovněž nebyl oprávněn vyřizovat a nezabýval by se jimi.

Pokud jde o tvrzení zadavatele, že při postupu mimo zadávací řízení nelze řešit námitky, Úřad dovodil, že byly naplněny všechny potřebné podmínky pro podání námitek (respektive že námitky byly přípustné) a dále Úřad poukázal na to, že námitky byly podány z důvodu, který je přímo zákonem předvídán – jinak řečeno zákon pamatuje přímo na situaci, že zadavatel nevede zadávací řízení a i v tomto případě připouští podání námitek, pokud směřují proti nevedení zadávacího řízení. Dále Úřad dovodil, že pokud takovéto námitky byly podány, měl zadavatel povinnost se jimi zabývat a vyřídit je. Toto je patrno např. z bodu 71 napadeného rozhodnutí, kde Úřad uvedl, že

„[v] zákoně je výslovně pamatováno na možnost podávání námitek směřujících proti režimu veřejné zakázky [§ 241 odst. 2 písm. b) zákona] a proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem [§ 241 odst. 2 písm. c) zákona], jak tomu bylo v tomto případě. Pokud měl stěžovatel pochybnosti o neoprávněném použití výjimky z povinnosti provést zadávací řízení, jeho zákonným právem bylo podat námitky.“ V bodu 73 odůvodnění napadeného rozhodnutí Úřad uvedl, že „[m]ožnost podat námitky proti režimu veřejné zakázky je v zákoně výslovně uvedena stejně jako povinnost zadavatele námitky vyřídit

Zdroj ÚOHS.

Rozsudek KS Brno 62 Af 90/2017

Kompletní odůvodnění zamítnutí rozkladu ze strany ÚOHS – ZDE