„Sektoroví“ zadavatelé musí vypořádat námitky i u podlimitních sektorových zakázek

Dopravní podnik hl. m. Prahy podal žalobu na ÚOHS, který zamítl rozklad svého rozhodnutí ve věci zadávacího řízení na nový odbavovací systém DPP. Krajský soud v Brně rozhodnutí ÚOHS potvrdil. Z rozhodnutí vyplývá, že sektorový zadavatel je povinen vypořádat námitky dodavatele i při zadávání sektorové veřejné zakázky v podlimitním režimu, kdy

Technické standardy – aktualizace

Technické standardy jsou závazné pro všechny ministerstva a jejich resortní organizace. Pro ostatní organizace jsou doporučující. Technické standardy slouží jako vzor technické specifikace pro veřejné zakázky. Technický standard kancelářský potřeb Vydáno: 6. 3. 2019 Aktualizováno: 12. 8. 2019 Závazný pro zadávací řízení vyhlášené po 4. březnu 2019 Standard kancelářských potřeb

Aktualita z MMR – E-fakturace

E-FAKTURACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

06.02.2019:
Ustanovení § 221 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) zakazuje zadavateli odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem za plnění veřejné zakázky z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Účinnost tohoto ustanovení byla v souladu s § 279 odst. 5 ZZVZ odložena, a to rozdílně v závislosti na druhu zadavatele. Pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona – organizační složky státu – a Českou národní banku nabyde předmětné ustanovení účinnosti již 1. dubna 2019, pro ostatní zadavatele je pak účinnost stanovena na 1. dubna 2020.

Povinnost přijímat elektronické faktury se netýká průběhu zadávacích řízení, ale uplatní se až po uzavření smlouvy v průběhu realizace veřejné zakázky. Jedná se o kogentní ustanovení a zadavatel tedy nemůže ve smlouvě na veřejnou zakázku jeho uplatnění vyloučit.

Tato povinnost tedy nebude mít vliv na obsah zadávací dokumentace, průběh zadávacího řízení, nebo smlouvu na veřejnou zakázku. A zadavatel bude podle § 221 ZZVZ postupovat (tj. elektronickou fakturu příjme a zpracuje), až tehdy kdy takovou fakturu obdrží. Otázku faktické připravenosti na příjem elektronických faktur by měl zadavatel řešit s dodavateli softwaru, který bude používat pro jejich zpracování. Aby mohli tito dodavatelé v závislosti na evropském standardu elektronické faktury případně provést nezbytnou úpravu softwaru, zpřístupnilo MMR technickou normu o elektronické fakturaci, která je k přizpůsobení potřebná (https://mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/MMR-zajistilo-pro-vsechny-dodavatele-verejnych-zak).

ÚOHS – EFEKTIVNÍ DOZOR NAD VEŘEJNÝM ZADÁVÁNÍM A SOUTĚŽNÍ REGULACÍ

Letošní druhé číslo informačních listů je věnováno efektivitě Úřadu ve dvou nejrozsáhlejších oblastech jeho kompetencí: dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a ochraně hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže využívá při naplňování svého poslání unikátních možností synergie, které mu poskytl dlouhodobý koncepční přístup zákonodárného sboru, jenž do působnosti Úřadu svěřil