Novela ZZVZ nabyla platnosti

Novela ZZVZ - účinnost od července 2023

16. června 2023 byla pod číslem 166 vyhlášena novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která nabyde účinnosti 30 dní po jejím vyhlášení, tedy 16. července 2023. Zadávací řízení zahájená po 16. červenci už budou řídit novou právní úpravou.

Pokud jste nestihli absolvovat náš poslední seminář k novele na konci května, můžete se přihlásit v září na jeho další termín ZDE.

Pokud máte před sebou vyhlášení zadávacího řízení dříve než v září, nebo se chcete připravit ještě před kurzem, níže nabízíme shrnutí hlavních změn (přímo od MMR jako autorů zákona - ZDE, nebo níže) nebo nabízíme platnou verzi s vyznačenými změnami (ZDE), která vám pomůže se rychle zorientovat, co je jinak. MMR bude aktivně pracovat na  změnách metodik tam, kde je nutná aktualizace v souvislosti s novelou.

Shrnutí hlavních změn:

Upřesnění transpozice zadávacích směrnic

 • 19 – úprava ustanovení o předpokládané hodnotě veřejné zakázky pravidelné povahy v případech, kdy je jednotková cena předmětu v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje plnění opakovaně podle svých aktuálních potřeb. Evropskou komisí je České republice vytýkána nesprávná transpozice. Dosavadním způsobem bude možné určovat předpokládanou hodnotu jen u podlimitních veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu.
 • 211 – upřesnění pravidla pro písemnou komunikaci v zadávacím řízení. Výslovně je pro některé dokumenty vyžadována písemná forma. Ústní forma je v obecné rovině připuštěna pouze v případě nepodstatných sdělení.
 • 29 – zpřesnění transpozice výjimky pro investiční služby, aby bylo zřejmé, že pokrývá všechny případy předpokládané ve směrnici a výjimky z povinného postupu v zadávacím řízení pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby.
 • 122 – upřesnění transpozice u předkládání dokladů prokazujících kvalifikaci vybraného dodavatele. Evropské právo vyžaduje, aby doklady, které jsou předkládány, byly aktuální.
 • 222 – sjednocení úpravy změn smluv, které vede k větší volnosti v oblasti obrany nebo bezpečnosti.
 • 4 – organizační složky státu jsou provozními jednotkami s funkční samostatností při zadávání veřejných zakázek.

Zpřesnění některých institutů, vyjasnění pravidel a podpora srozumitelnosti textu

 • 40, 41, 47, 48 zpřesnění právní úpravy propojených institutů zadávací lhůty a jistoty. Nebude vyžadováno předložení originálu bankovní záruky, protože s přechodem na elektronizaci zadávacího řízení již není potřeba její originál z důvodu ochrany zadavatele vyžadovat. Dochází ke zmírnění vylučování dodavatelů z důvodů neprokázání složení jistoty. Nově bude na rozhodnutí zadavatele, zda k vyloučení přistoupí, či nikoli.
 • 53 – ve zjednodušeném podlimitním řízení musí být vyžadována základní kvalifikace. Prokázání může být provedeno čestným prohlášením.
 • 104 – výslovné umožnění, aby zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy uveřejňování dokumentů podle zákona o účetnictví.
 • 129 – zpřehlednění úpravy zjednodušeného režimu pro některé služby (např. sociální). Ve zjednodušeném režimu se umožní uzavření rámcové dohody.
 • 130 – 142 – změny právní úpravy pro rámcové dohody a dynamické nákupní systémy.
 • 163, 173 – u sektorových veřejných zakázek dochází ke zpřesnění postupů v řízení a pravidel pro změny smluv.
 • 176, 183 u koncesí dochází ke zpřesnění úpravy technických podmínek, podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění a pravidel pro změny smluv.
 • 246 – zavedení oprávnění zadavatele bránit podání námitek proti zadávací dokumentaci těsně před uplynutím lhůty pro podání nabídek, tedy v době kdy již nemůže efektivně reagovat.
 • 258 – nastavení postupů při vyřizování podnětů.

Snížení administrativní zátěže

 • 6 – zásada o odpovědném zadávání se uplatní, jen je-li to vhodné a u veřejných zakázek malého rozsahu se nemusí uplatnit vůbec.
 • 30 – posun v definici dotovaného zadavatele a podlimitních výjimek pro neziskový sektor, mezinárodní rozvojovou spolupráci, zemědělskou politiku a práci s dětmi a mládeží.
 • 32 – u smíšených zakázek s neoddělitelnými částmi se zadávání řídí hlavním předmětem veřejné zakázky.
 • 122 – zadavatel dále nebude muset vyžadovat originály dokladů prokazujících kvalifikaci před uzavřením smlouvy, a to zejména v případě, pokud by to představovalo nadměrnou administrativní zátěž a dříve poskytnuté dokumenty jsou stále aktuální.
 • 262a, 272a – zadavatel bude oprávněn poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přístup k dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje (namísto dosavadního zasílání jednotlivých dokumentů). Obdobně bude možné posupovat v navazujícím soudním řízení správním.
 • 272a až 272c – zefektivnění komunikace mezi ÚOHS a soudy.

Rozšíření práv účastníků zadávacího řízení

 • 40 – zadavatel bude na žádost sdělovat informace o zadávací lhůtě.
 • 105 – zadavatelem označené významné části veřejné zakázky k plnění jen vybraným dodavatelem může plnit i člen jeho koncernu, který splní základní způsobilost zejména trestní bezúhonnost.
 • 109 – účastníci zadávacího řízení budou moci požadovat po zadavateli poskytnutí údajů o konkurenčních cenách i v případě elektronických nabídek.