Výroční zpráva ÚOHS za rok 2022 a vybrané případy

Výroční zpráva ÚOHS

Mezi nejčastější pochybení zadavatelů, která Úřad při výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek zjistil, spadá:
• neurčité, nejednoznačné či diskriminační vymezení zadávacích podmínek, případně nepřiměřenost zadávacích podmínek vymezených zadavatelem, včetně požadavků na kvalifikaci;
• výběr dodavatele, který nesplnil podmínky účasti (z oznámení o výběru dodavatele není zcela zřejmé, že došlo k prokázání kvalifikace apod.);
• vyloučení dodavatele v rozporu se zákonem, respektive zadávacími podmínkami (v rozhodnutí o vyloučení nejsou v potřebné míře detailu uvedeny skutečnosti, na jejichž základě zadavatel rozhodl o vyloučení konkrétního dodavatele; případně tyto důvody nemají svůj odraz ve stanovených zadávacích podmínkách);
• nesplnění uveřejňovacích povinností.

 

Vybrané případy

 

Renovace veřejného osvětlení obce Drahanovice

Zadavatel: obec Drahanovice

Pokuta: 50 000 Kč

(S0159/2022; PM 18. 7. 2022 – potvrzeno R0076/2022)

ÚOHS posuzoval v rámci řízení o přestupcích zákonnost postupu zadavatele, který v průběhu roku 2021 uzavřel dva dodatky ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2021, jejímž předmětem byla realizace veřejné zakázky na renovaci veřejného osvětlení. Na základě obou dodatků do- šlo k prodloužení termínu ukončení prací, a to zejména z důvodu nedostatku čipů a hliníkové slitiny na světových trzích. ÚOHS v rámci řízení dovodil, že zadavatel skutečnosti odůvodňující uzavření předmětných dodatků

mohl předpokládat, neboť problém s nedostatkem čipů a hliníkové slitiny byl aktuální již na jaře roku 2021, tedy v době zahájení zadávacího řízení, a jednalo se o všeobecně známou informaci. Zadavatel tak na tyto skutečnosti mohl reagovat již při přípravě zadávacích podmínek a promítnout je právě do termínu dokončení prací, případně si vyhradit změnu závazku ze smlouvy podle

  • 100 odst. 1 ZZVZ.

Úřad tedy konstatoval, že se zadavatel dopustil dvou přestupků podle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 222 odst. 1 ZZVZ, když uzavřením dodatků ke smlouvě umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy dopustil se změny, která by ve smyslu § 222 odst. 3 písm. a) ZZVZ umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně.

Nákup léčivých přípravků

Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Pokuta: 70 000 Kč

(S0559/2022; PM 13. 12. 2022)

Úřad se v řízení o přestupku zabýval posouzením postupu zadavatele při opakovaném pořizování léčivých přípravků. Prokázal, že zadavatel pravidelně pořizoval v průběhu roku 2018 příslušné léčivé přípravky, a tedy byl pro určení režimu, v němž by mělo zadávání veřejných zakázek probíhat, povinen při stanovení předpokládaných hodnot jednotlivých veřejných zakázek postupovat dle § 19 ZZVZ. Dle takto vypočtených předpokládaných hodnot jednotlivých veřejných zakázek ÚOHS dospěl k závěru, že se jedná o veřejné zakázky podlimitní nebo nadlimitní, které měl zadavatel zadat v příslušném zadávacím řízení nebo postupovat jiným v ZZVZ aprobovaným postupem – například nejprve uzavřít rámcovou dohodu nebo zavést dynamický nákupní systém a následně zadávat veřejné zakázky v jejich rámci. To však zadavatel neučinil.

ÚOHS tedy dospěl k závěru, že zadavatel se dopustil pokračování v přestupcích dle § 268 odst. 1 písm. a) ZZVZ tím, že nedodržel pravidlo stanovené v § 2 odst. 3 ZZVZ, když během roku 2018 úplatně pořizoval léčivé přípravky náležející dle anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace léčivých přípravků do příslušné skupiny, tedy zadal jednotlivé veřejné zakázky na dodávky bez provedení zadávacího řízení, ačkoli byl povinen jej provést, neboť se dle jejich předpokládaných hodnot jednalo o podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, přičemž tím mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Alternativní tonery

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo obrany

Návrh zamítnut

(S0167/2022; PM 23. 8. 2022 – potvrzeno R0081/2022)

ÚOHS se v řízení zahájeném na návrh zabýval otázkou aplikace zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání uvedených v § 6 odst. 4 ZZVZ. Navrhovatel měl mimo jiné za to, že zadavatel dotčené zásady nenaplnil dostatečně, konkrétně poukazoval na zadavatelem zvolené způsoby prokázání a zajištění podmínek environmentálně a sociálně odpovědného zadávání.

ÚOHS dospěl k závěru, že zadavatel zásady uvedené v § 6 odst. 4 ZZVZ reflektoval prostřednictvím stanovených zadávacích podmínek, když zavázal dodavatele, aby pro účely realizace poptávaného plnění zajistil dodržování stanovených aspektů sociálně odpovědného zadávání promítnuvších se do celého dodavatelského řetězce a aspektů environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu obecného fungování dodavatele. Úřad přitom neshledal způsob promítnutí uvedených zásad do zadávacího řízení jako nedostatečný či rozporný se ZZVZ. Zadavateli je ponechána určitá volnost pro volbu konkrétního způsobu naplnění těchto zásad, přičemž Úřadu nepřísluší ukládat zadavateli povinnost užít „odpovědnější“ řešení. Prostřednictvím stanovených zadávacích podmínek byli ve vztahu k účasti v zadávacím řízení a k podání nabídek vázáni všichni potenciální účastníci zadávacího řízení, povinnost dodržení těchto požadavků se tak přeneseně promítla i do výběru dodavatele a do hodnocení nabídek, tudíž i v tomto kontextu bylo dosaženo smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ. ÚOHS taktéž dovodil, že ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ neukládá zadavateli povinnost stanovit podmínky, které ještě před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku umožní kontrolovat, zda dodavatelé nepostupují v rozporu s dotčenými požadavky zadavatele.

Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava Rekonstrukce fasády a střechy

Zadavatel: Fakultní nemocnice Ostrava

Návrh zamítnut

(S0230/2022, PM – 13.10. 2022 – potvrzeno R0112/2022)

V řízení zahájeném na návrh Úřad posuzoval, zda zadavatelem stanovená smluvní podmínka týkající se termínu předání a převzetí stanoviště, který je současně i termínem zahájení stavebních prací, byla stanovena v souladu se zásadami transparentnosti a přiměřenosti dle § 6 odst. 1 ZZVZ, a to i v kontextu druhé namítané okolnosti

spočívající v nezačlenění inflační doložky do zadávacích (smluvních) podmínek. Termín byl vázán na písemnou výzvu zadavatele, kterou byl tento povinen vůči vybranému dodavateli učinit do šesti měsíců od podpisu smlouvy, přičemž vybraný dodavatel byl následně povinen do deseti kalendářních dnů od převzetí písemné výzvy zahájit plnění veřejné zakázky.

ÚOHS dospěl k závěru, že stanovená smluvní podmínka není v rozporu se zásadou transparentnosti, neboť způsob stanovení termínu předání a převzetí je dostatečně jasně definován, respektive je jasně vymezeno časové období, v němž má zadavatel vybraného dodavatele k předání a převzetí staveniště vyzvat, a současně je jasně stanovena lhůta, v níž má vybraný dodavatel následně staveniště převzít. Ze zjištěných skutečností vyplynulo, že zadavatel lhůtu, v níž má dodavatele vyzvat k předání a převzetí staveniště, stanovil s ohledem na své provozní potřeby, kdy realizace stavebních prací má probíhat za provozu, a místo plnění je tedy nutno řádně připravit. ÚOHS dále konstatoval, že takto stanovený termín předání a převzetí staveniště sice přináší dodavatelům určitá rizika, která jsou umocněna aktuální situací na trhu, nicméně tato rizika nejsou takového charakteru, že by zakládala excesivnost dané smluvní podmínky, a to ani v kontextu absentující inflační doložky.

ÚOHS upozornil, že je pouze na zadavatelích, jakým způsobem budou proměnlivou situaci s cenami stavebních materiálů při zadávání veřejných zakázek zohledňovat, a to zejména s ohledem na jejich reálné finanční možnosti. Dle ÚOHS je obecně vhodné zakotvit do smlouvy na veřejnou zakázku mechanismy, které v průběhu její realizace umožní pružně reagovat na změny na trhu (například inflační doložky) či upravit smluvní podmínky. Vždy je však na zvážení zadavatele, zda tyto mechanismy přijme, či nikoliv. Pokud se zadavatel po zvážení všech okolností rozhodne tyto mechanismy nepřijmout, pak je to pouze jeho obchodní rozhodnutí a tento postup není možné považovat za rozporný se ZZVZ.

Dodávky léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Zadavatel: Úrazová nemocnice v Brně

Pokuta: 300 000 Kč

(S0220/2022; PM 16. 9. 2022 – potvrzeno R0095/2022)

ÚOHS v řízení o přestupku posuzoval zákonnost postupu zadavatele, který uzavřel několik rámcových dohod za účelem zajištění dodávek léčivých přípravků a zdravotnických prostředků bez provedení zadávacího řízení.

Zadavatel hájil svůj postup tím, že rámcové dohody uzavřel s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně v rámci horizontální spolupráce.

ÚOHS na základě provedených důkazů konstatoval, že pro zvolený postup zadavatele nebyly splněny podmínky ZZVZ. Zadavatel neprokázal naplnění již prvního znaku horizontální spolupráce dle § 12 ZZVZ, a sice aby se jednalo o spolupráci za účelem dosahování společných cílů směřujících k zajišťování veřejných potřeb, neboť mezi těmito veřejnými zadavateli nedošlo k vytyčení společné strategie, kterou by usilovali o dosažení společných cílů. Tvrzená spolupráce mezi veřejnými zadavateli se omezila na delegování činnosti ze zadavatele na Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. Výkon činnosti byl tedy svěřen pouze druhému z veřejných zadavatelů, kterému první veřejný zadavatel hradil náklady, a nijak se dále na tvrzené spolupráci nepodílel. Zadavatel byl tedy povinen postupovat při zajištění dodávek léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v některém ze zadávacích řízení dle ZZVZ.

Vzhledem k tomu, že ÚOHS v předmětném případě shledal výrazné polehčující okolnosti, a naopak žádnou přitěžující okolnost, přistoupil ÚOHS i přes závažnost spáchaného přestupku k uložení pokuty dosahující 26,65 % z její maximální možné výše, kterou následně předseda ÚOHS dále moderoval.

Správce stavby pro rekonstrukci a dostavbu Průmyslového paláce

Zadavatel: hlavní město Praha

Návrh zamítnut (S0208/2021; PM 10. 6. 2022)

V řízení zahájeném na návrh ÚOHS rozhodl o porušení ZZVZ zadavatelem při stanovení požadavku na prokázání technické kvalifikace u člena realizačního týmu. Předseda ÚOHS nicméně předmětné rozhodnutí na základě podaného rozkladu zrušil, neboť nebyla řádně posouzena aktivní legitimace navrhovatele k podání návrhu (R0020/2022/VZ). V novém projednání věci ÚOHS rozhodl podle § 265 písm. b) ZZVZ o zamítnutí návrhu z důvodu jeho podání neoprávněnou osobou.

ÚOHS upozornil, že podstatou předmětu plnění veřejné zakázky byla „správa stavby“, a nikoli poskytování právních služeb (přestože součástí týmu měl být i právník). Navrhovatel je ovšem advokátem, jehož předmět podnikání je definován zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, a stavovskými předpisy, a jako takový není oprávněn poskytovat služby stavebního dozoru, které zadavatel v rámci

plnění veřejné zakázky primárně vyžadoval. Navrhovatel přitom ani netvrdil, že by měl i jiné oprávnění k podnikání. Z toho důvodu nebyl navrhovatel ani teoreticky oprávněn realizovat předmět veřejné zakázky.

Podstatná byla též skutečnost, že námitky navrhovatele směřovaly proti zadávací podmínce, která se netýkala části veřejné zakázky, kterou by navrhovatel mohl realizovat, a tedy mu nehrozila přímo žádná újma. Navrhovatel současně neunesl břemeno tvrzení ani stran odvozené újmy, neboť neuvedl ničeho ohledně hlavního dodavatele veřejné zakázky, s nímž plánoval podat společnou nabídku, a tedy nebylo možno ověřit jeho postavení (pod)dodavatele, hrozbu jeho újmy, ani vazbu mezi hlavním dodavatelem a navrhovatelem. Kromě uvedeného ÚOHS zohlednil, že není obvyklé, aby advokát s marginálním podílem na plnění veřejné zakázky poptával hlavního dodavatele v nesouvisejícím oboru. Dle ÚOHS tedy nebyla splněna podmínka existence vzniklé či hrozící újmy na právech navrhovatele, a nebyla tedy ani dána aktivní legitimace navrhovatele k podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů.

Aktuální rozhodovací praxe - seminář, který Vám přinese aktuální informace:

Chyby ve veřejných zakázkách

Kompletní výroční zpráva