PŘEDSEDA ÚOHS NOVĚ NASTAVIL ROZHODOVACÍ PRAXI U MAXIMÁLNÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH HODNOT RÁMCOVÝCH DOHOD

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zrušil v rámci řízení o rozkladu prvostupňové rozhodnutí ve věci možného spáchání přestupku zadavatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., v zadávacím řízení za účelem uzavření rámcové dohody „Dodávka motorové nafty – 2. vyhlášení“ a správní řízení zastavil. V rozhodnutí je nově řešena problematika související s celkovou odhadovanou hodnotou u rámcových dohod, Úřad proto hlavní závěry obsažené v rozhodnutí shrnuje v této tiskové zprávě.

Předseda Úřadu ve svém rozhodnutí reagoval zejména na judikaturu Soudního dvora Evropské unie[1], na jejímž základě by bylo možné se domnívat, že zadavatel musí v oznámení o zahájení zadávacího řízení uvést kromě jiného také odhadované množství nebo odhadovanou hodnotu, jakož i nejvyšší množství nebo nejvyšší hodnotu výrobků, které mají být dodány podle rámcové dohody. Předseda ÚOHS bere v potaz, že rozsudky SDEU jsou závazné. Současně však z nich vyvozené povinnosti související s předpokládaným množstvím nebo hodnotou zboží dodaného na základě rámcové dohody, nenachází dosud odraz v zákoně ani evropské směrnici, není tedy v tomto směru zadavatelům stanovena jednoznačná zákonná povinnost. Je proto třeba přihlížet zejména k důvodům, pro které byla uvedená rozhodnutí SDEU vydána, tedy k jejich účelu a smyslu a v souladu s nimi vykládat povinnosti zadavatelů v rámci aplikace zásady transparentnosti a rovného zacházení.

Jestliže zadavatelé v případě rámcových dohod uvedou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky (přičemž lze doporučit, aby zadavatelé uvedli i hodnotu maximální), je možno takovou hodnotu považovat právě za limit potřebný pro naplnění zásady transparentnosti zadávacího řízení s ohledem na jistotu případných uchazečů ve smyslu uvedených rozsudků. Jelikož se však jedná o hodnotu předpokládanou a současně s ohledem na charakter rámcových dohod, lze připustit, že tato hodnota může být i překročena, a to buď nevýrazně, nebo v mantinelech nepodstatných změn smlouvy. V opačném případě se zadavatelé vystavují nebezpečí postihu ze strany Úřadu.

V případě vybočení z popsaných limitů je pak nutno považovat rámcovou dohodu za neúčinnou, čehož se mohou dovolat jak strany rámcové dohody, tak třetí osoby za splnění ostatních zákonných podmínek. Pokud se závěry uvedené v citovaných rozsudcích SDEU odrazí ve znění směrnic nebo zákona, pak bude samozřejmě bez dalšího nutno vycházet z konkrétně stanovené povinnosti vůči zadavatelům.

Kompletní rozhodnutí je již zveřejněno na webu ÚOHS

Tiskové oddělení ÚOHS