Zakázky dle předpokládané hodnoty

Veřejná zakázka malého rozsahu je zakázka, jejíž hodnota je nižší, než stanoví nařízení vlády č. 172/116 Sb. novelizované č. 471/217 Sb.

Nadlimitní veřejná zakázka

Nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády

Podlimitní veřejná zakázka

Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 a přesahuje hodnoty stanovené v § 27.

Pro lepší přehlednost uvádíme následují tabulku:

Finanční limity platné od 1. 1. 2018
Typ zadavatele Nadlimitní veřejná zakázka (VZ)
VZ na dodávky VZ na služby VZ na stavební práce
§ 4 odst. 1 písm. a) až c) ZZVZ (tj. ČR a org. složky státu, ČNB a státní příspěvkové organizace) vyjma zadavatele působícího v obl. obrany 3.686.000 Kč

3.873.000 Kč

3.686.000 Kč

3.873.000 Kč

142.668.000 Kč

149.224.000 Kč

§ 4 odst. 1 písm. a) až c) působící v obl. obrany, pokud předmět VZ nezahrnuje výrobky uvedené v příloze nařízení vlády č. 172/2016 5.706.000 Kč

5.944.000 Kč

xx xx
§ 4 odst. 1 písm. d) (tj. územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace, jiná právnická osoba) a § 4 odst. 1 písm. e) (tj. jiná právnická osoba) 5.706.000 Kč

5.944.000 Kč

5.706.000 Kč

5.944.000 Kč

142.668.000 Kč

149.224.000 Kč

§ 4 odst. 2 ZZVZ (tj. osoba, která použila více jak 200 mil. Kč, anebo více než 50% peněž. prostř. z veřejných rozpočtů) 5.706.000 Kč

5.944.000 Kč

5.706.000 Kč

5.944.000 Kč

142.668.000 Kč

149.224.000 Kč

§ 4 odst. 5 ZZVZ (tj. osoba, která zahájila zadávací řízení, aniž by byla povinna) 5.706.000 Kč

5.944.000 Kč

5.706.000 Kč

5.944.000 Kč

142.668.000 Kč

149.224.000 Kč