Výroční zpráva ÚOHS 2020 a vybraná rozhodnutí

Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek

Počet podaných návrhů meziročně vzrostl o více jak 20%.

Zásadní je i nárůst obdržených podnětů k zahájení řízení z moci úřední a to o 95% – dokonce o 343% více než v roce 2018.

Zároveň však tento nárůst nekorespondoval s nárůstem zahájených řízení, ke kterým nedošlo, což může ukazovat na nedůvodnost obdržených podnětů.

Pojďme se společně podívat, co ÚOHS vyhodnotil jako pochybení zadavatele nebo kde naopak naopak pochybení neshledal, abyste se vyhnuli případným nepříjemnostem.

Podle oblasti zadávacích řízení:

Časté Stavebnictví
Informační technologie
Zdravotnictví
Méně časté Dodávky dopravních prostředků
Zajištění dopravní obslužnosti

Mezi nejčastější pochybení zadavatelů spadá:

  • neurčité a/nebo nejednoznačné vymezení zadávacích podmínek, případně nepřiměřenost zadávacích podmínek vymezených zadavatelem;
  • nepřiměřené (diskriminační) nastavení podmínek kvalifikace;
  • nerozhodnutí, nebo neúplné vypořádání námitek dodavatele;
  • výběr dodavatele, který nesplnil podmínky účasti (z oznámení o výběru dodavatele není zcela zřejmé, že došlo k prokázání kvalifikace apod.)

U diskriminačních nebo nepřiměřených podmínek se dle příkladů ÚOHS často jednalo o nastavení technické kvalifikace tak, že jí nemohl splnit žádný nebo například jen jeden dodavatel. Například doložení referencí, které byly nastaveny tak specificky nebo na tak specifickou činnost, že nebylo možné takové reference doložit.

Takovému postupu by se dalo vyhnout například v případě předběžných tržních konzultací, kde by oslovení dodavatelé předem upozornili zadavatele na zadávací podmínky, které nejsou stanoveny ideálně a není možné je splnit. Zadavateli používání PTK navíc dává možnost (při zakomponování připomínek dodavatelů k ZD) lepšího výběru, protože tak umožní více zadavatelům podat nabídku, což je většinou účel, pokud chce mít zadavatel širokou možnost výběru.

Rovněž by tak předešel dalšímu uvedenému příkladu pochybení, kdy zadavatel neposkytl dostatečné technologické informace pro sestavení nabídky či možnost jejího nacenění, kdy dodavatelé z uvedených informací nebyli schopni získat informace pro sestavení technologického řešení datových přenosů, kdy nebylo zadáno jaké jsou možnosti na místě plnění. I zde by se takové situaci předešlo prostřednictvím PTK.

Seminář k Předběžným tržním konzultacím zde.

Jiný případ pojednává o postupu zadavatele, který nakonec Úřadem nebyl uznán jako pochybení, kdy vybraný dodavatel prokazoval technické vybavení prostřednictvím jiné osoby, ačkoliv zadavatel si stanovil plnění výhradně vybraným zadavatelem. Úřad konstatoval, že ačkoliv k plnění použije dodavatel bude používat vybavení jiné osoby, zakázku bude plnit přesto výlučně on sám.

Dalším z příkladu bylo například stanovení nabídkové ceny, kdy v ZD byl požadavek na zaokrouhlování nabídkové ceny, ale Úřad shledal, že nebylo jednoznačně definováno, co se rozumí “nabídkovou cenou” a za neoprávněné vyloučení účastníka uložil pokutu 200 tis.

Ke správnému vyložení požadavků v zadávací dokumentaci (jako například u obou výše uvedených příkladů) nepřehlédněte seminář “Tvorba zadávací dokumentace” zde.

Znalost výhrad v zadávacích podmínkách by se taktéž hodila v případě, kdy zadavatel neakceptoval nabídko navrhovatele z důvodu neprojevení předběžného zájmu (užší řízení). Takový postup by byl podle Úřadu v pořádku jedině za předpokladu, že by si v zadavatel v zadávacích podmínkách předem stanovil, že takovou nabídku nebude akceptovat. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel neučinil součástí zadávacích podmínek výhradu, že nebude přijímat žádosti o účast bez předchozího vyjádření předběžného zájmu, postupoval v rozporu se zásadou transparentnosti, když neakceptoval žádost dodavatele, který nevyjádřil předběžný zájem.


 Vybrané případy – popis

Lávka pro pěší Radotín

Zadavatel: hlavní město Praha

Nápravné opatření: zrušení zadávacího řízení (S0198/2019/VZ; PM 1. 12. 2020 – potvrzeno R0183/2020/VZ)

Pochybení: nepřiměřené nebo diskriminačně nastavené podmínky pro technickou kvalifikaci a porušení zákona při aplikaci nápravných opatření (nevhodné použití prodloužení lhůt)

Předmětem šetřené veřejné zakázky byla výstavba nové lávky pro pěší přes řeku Berounku, zadávaná v užším řízení. Úřad na základě zjištění učiněných v rámci šetření podnětu zahájil z moci úřední správní řízení pod spisovou značkou S0198/2019/VZ, v němž přezkoumával zákonnost zadávacích podmínek, konkrétně soulad zadavatelem vymezených parametrů referenčních zakázek požadovaných k prokázání technické kvalifikace se zásadou přiměřenosti a se zásadou zákazu diskriminace ve spojení s § 36 odst. 1 zákona. Úřad nechal ve věci zpracovat znalecký posudek, přičemž po seznámení s jeho závěry zadavatel Úřadu v průběhu správního řízení sdělil, že pojal podezření, že přezkoumávaná zadávací podmínka mohla být stanovena v rozporu se zákonem, pročež se rozhodl přijmout opatření k nápravě spočívající v nahrazení sporné zadávací podmínky podmínkou méně přísnou. Z dokumentu, jímž zadavatel opatření k nápravě přijal, Úřad zjistil, že zadavatel původní znění přezkoumávané zadávací podmínky zrušil a nahradil jej zněním novým; současně v opatření k nápravě zadavatel uvedl, že stanovuje novou lhůtu pro podání žádostí o účast a dále sdělil, že v zadávacím řízení dosud nedošlo k otevření podaných žádostí o účast, proto budou všechny žádosti o účast otevřeny až po uplynutí nově stanovené lhůty pro podání žádostí o účast s tím, že účastníci, kteří již žádost o účast podali, ji mohou v nově stanovené lhůtě změnit, respektive vzít zpět a znovu podat v upravené podobě. Úřadu v souvislosti se zadavatelem přijatým opatřením k nápravě vyvstala pochybnost, zda bylo učiněno v souladu se zákonem, proto zahájil z moci úřední správní řízení pod spisovou značkou S0281/2020/VZ ve věci přezkumu zákonnosti tohoto opatření k nápravě. Obě vedená řízení Úřad následně spojil do společného správního řízení. Ve vztahu k zadavatelem přijatému opatření k nápravě Úřad dospěl k závěru, že při jeho přijetí zadavatel nedodržel pravidlo stanovené v § 99 odst. 1 zákona, neboť podstatou tohoto opatření byla změna zadávacích podmínek, kterou je dle § 99 odst. 1 zákona zadavatel oprávněn provést v případě užšího řízení pouze před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, avšak v šetřeném případě zadavatel toto opatření přijal po uplynutí této lhůty, tedy v době, kdy žádosti o účast byly již podány. Následně Úřad přezkoumal původně šetřené zadávací podmínky, tj. požadavky zadavatele na prokázání technické kvalifikace, jež byly předmětem přezkumu ve správním řízení pod spisovou značkou S0198/2020/VZ, a s ohledem na závěry plynoucí ze znaleckého posudku rozhodl o tom, že zadavatel předmětné požadavky na kvalifikaci stanovil jednak v rozporu se zásadou přiměřenosti ve spojení s § 36 odst. 1 zákona a dále v rozporu se zásadou zákazu diskriminace ve spojení s § 36 odst. 1 zákona, čímž mohl ovlivnit výběr dodavatele. Úřad proto rozhodl o zrušení zadávacího řízení.

Poskytování administrativních, technických a desinfekčních služeb pro oddělení Patologie a oddělení Soudního lékařství

Zadavatel: Nemocnice Na Bulovce Pokuta: 500 000 Kč (S0218/2020/VZ; PM 15. 10. 2020 – potvrzeno R0161/2020/VZ)

Pochybení: diskriminační nebo nepřiměřené nastavení technické kvalifikace

Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. b) zákona tím, že stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu se zákonem. Zadavatel k prokázání kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona vymezil minimální úroveň tohoto kvalifikačního kritéria tak, že požadoval předložit seznam minimálně dvou významných služeb obdobného charakteru a rozsahu jako je předmět veřejné zakázky poskytnutých za poslední tři roky před zahájením zadávacího řízení. Předmětem veřejné zakázky bylo nepřetržité poskytování výdeje a příjmu zemřelých pro oddělení Patologie a Soudního lékařství, včetně zjištění veškerých technických a administrativních služeb s tím spojených. Jednalo se tak nepochybně o specifické místo i předmět plnění. Úřad na základě provedeného průzkumu u nemocnic, které mají zřízené oddělení patologie nebo soudního lékařství s nepřetržitým provozem, konstatoval, že výše uvedený požadavek na technickou kvalifikaci je stanoven nepřiměřeně 34 situaci na relevantním trhu, kdy jej mohl reálně splnit jediný dodavatel na českém trhu, a to vybraný dodavatel, jenž jako jediný podal v předmětném zadávacím řízení nabídku. Zadavatel tímto postupem vytvořil bezdůvodné překážky hospodářské soutěže a diskriminoval dodavatele působící na tomto trhu.

Nemocniční informační systém

Zadavatel: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Nápravné opatření: zrušení zadávacího řízení (S0080/2020/VZ; PM 28. 8. 2020 – potvrzeno R0130/2020)

Pochybení: nepřiměřené nebo diskriminační nastavení technické kvalifikace

Zadavatel stanovil zadávací podmínky veřejné zakázky v rozporu se zákonem, když požadavky k prokázání technické kvalifikace stanovil nepřiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky tak, že nedůvodně omezovaly účast dodavatelů v zadávacím řízení. Zadavatel poptával dodání a implementaci nemocničního informačního systému. Požadoval prokázání technické kvalifikace předložením seznamu významných služeb, jejichž předmětem byla dodávka, implementace nebo poskytování technické podpory nemocničního informačního systému, realizovaných dodavatelem v posledních třech letech před zahájením zadávacího řízení. Dodavatelé měli doložit nasazení nemocničního informačního systému minimálně ve stejném nebo větším rozsahu co do funkcionalit požadovaných v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky. Ačkoliv se zadavatel prezentoval jako jedna ze spíše menších nemocnic na území České republiky, jím požadovanou technickou kvalifikaci nebyl v celém rozsahu schopen doložit ani dodavatel, který nemocniční informační systém implementoval v krajské nemocnici, implementoval a dosud provozuje nemocniční informační systém ve dvou fakultních nemocnicích, v několika nemocnicích okresního významu i v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, jež se řadí k předním zdravotnickým zařízením v České republice. V daném případě podal nabídku jen jediný dodavatel. Přestože právo zadavatele zúžit okruh dodavatelů prostřednictvím kritérií kvalifikace vyplývá ze ZZVZ, nemůže stanovení požadavků na technickou kvalifikaci vést k bezdůvodnému omezení možnosti dodavatelů účastnit se zadávacího řízení, či k jakémukoliv zvýhodnění některého z potenciálních dodavatelů na úkor dodavatelů jiných, kteří by byli taktéž objektivně schopni danou veřejnou zakázku plnit.

Rámcová dohoda na stavební práce – obnova vodorovného dopravního značení na území Jihomoravského kraje

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Návrh zamítnut (S0333/2020/VZ; PM 2. 12. 2020)

Zpochybňované jednání zadavatele: Zadavatel si stanovil v ZD plnění vybraným dodavatelem, ale vybraný dodavatel prokazoval dispozici technickým vybavením prostřednictvím jiné osoby – úřad uznal, že zadavatel při výběru dodavatele nepochybil, protože činnost jako takovou bude ve výsledku provádět vybraný zadavatel.

Úřad se v řízení zahájeném na návrh zabýval otázkou zákonnosti postupu zadavatele, který akceptoval, že vybraný dodavatel prokazoval dispozici se zadavatelem požadovaným technickým vybavením (určitým množstvím specifikovaných značkovacích strojů pro pokládku vodorovného dopravního značení) prostřednictvím jiné osoby, a to v situaci, kdy si zadavatel vyhradil, že pokládku vodorovného dopravního značení bude provádět přímo vybraný dodavatel. Úřad dospěl k závěru, že zadavatel nepochybil. Úřad pro posouzení otázky přípustnosti prokazování splnění tohoto kritéria technické kvalifikace v popsané situaci prostřednictvím jiné osoby zohlednil charakter předmětného kritéria a smysl jeho prokazování, přičemž konstatoval mimo jiné, že vzhledem k tomu, že se předmětným kritériem prokazuje pouze dispozice věcmi, nikoli způsobilost (schopnost) k samotnému plnění (používání těchto věcí), nemá pro naplnění smyslu prokazování tohoto kritéria význam, zda budou činnosti, při kterých budou tyto věci použity, plnit sám dodavatel či jiná osoba (poddodavatel). Skutečnost, že určitou činnost při plnění veřejné zakázky bude plnit dodavatel sám, neznamená, že by dodavatel musel k plnění této činnosti disponovat vlastními věcmi a prokazovat dispozici s nimi sám, respektive že by nebyl oprávněn prokázat dispozici těmito věcmi prostřednictvím jiné osoby. Úřad tedy shledal, že smysl prokazování tohoto kritéria technické kvalifikace (prokázání dispozice požadovanými věcmi) bude naplněn prokázáním prostřednictvím jiné osoby i v případě, že požadované věci bude používat vybraný dodavatel k plnění činnosti vyhrazené přímo vybranému dodavateli. Používat požadované věci pak při plnění 35 činnosti vyhrazené vybranému dodavateli může pochopitelně (v souladu s výhradou zadavatele) pouze sám dodavatel. Jestli však používá věci vlastní, nebo věci cizí (například pronajaté), je ve vztahu k uvedené výhradě irelevantní. Jedná se tak o odlišnou situaci než v případě prokazování kritéria technické kvalifikace v podobě tzv. referenčních zakázek, kdy skutečně není možné, aby dodavatel prokazoval zkušenosti s určitým plněním prostřednictvím jiné osoby, která se pak – v důsledku výhrady zadavatele – nebude moci na plnění veřejné zakázky podílet.

Samopaly a pušky včetně příslušenství a zaměřovačů

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra (Policejní prezidium)

Uložen zákaz plnění smlouvy (S0195/2020; PM 22. 12. 2020 – potvrzeno R0192,0193/2020/VZ)

Pochybení: Nedodržení lhůty k pořízení dodatečných dodávek (odůvodněné zvláštními okolnostmi)

Předmětem řízení, v němž se navrhovatel domáhal uložení zákazu plnění smlouvy, bylo řešení otázky, zda zadavatel splnil zákonné podmínky pro zadání veřejné zakázky na dodávku zbraní v jednacím řízení bez uveřejnění a zda se jednalo o pořízení dodatečných dodávek ve lhůtě do tří let od uzavření původní smlouvy s týmž dodavatelem, či zda delší lhůta byla odůvodněna zvláštními okolnostmi dodatečné dodávky od téhož dodavatele. V rámci předmětného správního řízení bylo přitom zjištěno, že všechny dodávky pořizované dle šetřené smlouvy měly být pořizovány po více než třech letech od uzavření původní smlouvy (v případě části plnění dokonce po téměř 19 letech). Podle Úřadu zadavatel neprokázal, že by snaha o unifikaci výzbroje a dlouhý cyklus životnosti zbraní byly v daném případě zvláštní okolností, na jejímž základě lze překročit lhůtu tří let od uzavření původní smlouvy, kterou pro dodatečné dodávky stanovuje zákon. Úřad učinil závěr, že v souladu s obecně přijímaným restriktivním výkladem je třeba vykládat i předmětné „zvláštní okolnosti“ s tím, že životnost výrobků delší než tři roky není ničím neobvyklým (například automobily, spotřební elektronika, nábytek) a při takovém výkladu by tedy byla podmínka časového limitu tří let nadbytečná, neboť by existovalo mnoho případů, kdy by se neuplatnila. Úřad zdůraznil, že účelem dodatečných dodávek je umožnit výjimečně a pouze za splnění předem striktně stanovených podmínek zákona nákup nezbytného zboží v jednacím řízení bez uveřejnění a nikoli umožnit zadavateli systematické doplňování dodávek zboží v jednom z nejméně transparentních druhů zadávacích řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel ani neprokázal dostatečný veřejný zájem na pokračování plnění z uzavřené smlouvy, byl zadavateli uložen zákaz plnění uzavřené smlouvy.

Dodávky tabulek registračních značek

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo dopravy

Pokuta: 200 000 Kč (S0338/2020; PM 7. 1. 2021 – potvrzeno R0195/2020/VZ)

Pochybení: neoprávněné vyloučení účastníka – požadavek na zaokrouhlení nabídkové ceny na celé koruny – nedostatečné vysvětlení pojmu “nabídková cena”.

Úřad ve správním řízení zahájeném z moci úřední dospěl k závěru, že se zadavatel dopustil přestupku, když vyloučil jednoho z účastníků zadávacího řízení z důvodu nesplnění požadavku na zaokrouhlení nabídkové ceny na celé koruny. Klíčový pro řešení případu byl přitom výklad pojmu nabídková cena dle příslušné zadávací dokumentace, neboť v ní zadavatel určil, že „Nabídková cena bude (…) zaokrouhlena na celé koruny“, aniž by však blíže definoval, co (který číselný údaj) má být nabídkovou cenou, která má být zaokrouhlena. Dodavatelé měli povinnost v nabídkách uvést jak nabídkovou cenu za jednotlivé typy tabulek registračních značek, které zadavatel požadoval dodat, tak nabídkovou cenu pro zadavatelem stanovený modelový příklad, přičemž tato nabídková cena byla předmětem hodnocení. Úřad konstatoval, že vzhledem k nerozlišování pojmu „nabídková cena“ ve vztahu k jednotkové a celkové nabídkové ceně připouštěla zadávací dokumentace i takový výklad, podle něhož by jednotkovou cenu vůbec nebylo nutno zaokrouhlovat a povinností bylo zaokrouhlit výlučně celkovou nabídkovou cenu. Zaokrouhlení celkové nabídkové ceny by však pro zadavatele představovalo pouze jednoduchý matematický úkon formálního charakteru.  Úřad v této souvislosti připomněl svou rozhodovací praxi, podle níž se nedodržení pravidla pro zaokrouhlení nabídkové ceny jeví jako nepřiměřené opatření za situace, kdy lze bezproblémově dospět k výsledku hodnocení podaných nabídek a případně vyloučit účastníka zadávacího řízení, jenž nesplňuje jeho požadavky. Zadávací podmínku v podobě povinnosti zaokrouhlení nabídkové ceny je potřeba považovat za ryze formální požadavek. Úřad akcentoval zásadní rozdíl mezi věcnými požadavky vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky a formálními požadavky spočívající v možnosti (povinnosti) či nemožnosti vyloučení účastníka zadávacího řízení, který takové požadavky nesplní. Úřad tedy v šetřeném případě dospěl k závěru, že nezaokrouhlení celkové nabídkové ceny představovalo nesplnění formálního požadavku, jež s ohledem na zásadu přiměřenosti nemůže založit oprávněný důvod pro vyloučení účastníka.

Přírodní park Chropyně

Zadavatel: město Chropyně

Nápravné opatření: zrušení zadávacího řízení (S0249, S0303/2019; PM 21. 4. 2020)

Pochybení: porušení zásady transparentnosti – nepřijetí nabídky na základě nevyjádření předběžného zájmu účastníka (užší řízení)

Úřad se ve společném řízení zahájeném dne 21. 6. 2019 na návrh a dne 5. 8. 2019 z moci úřední zabýval tím, zda zadavatel postupoval v souladu se zásadou transparentnosti v užším řízení zahájeném odesláním předběžného oznámení k uveřejnění podle § 58 odst. 2 zákona, které je fakticky třífázové (první fází je vyjádření předběžného zájmu, druhou fází podání žádosti o účast a třetí fází podání nabídky). Meritem sporu bylo, zda žádost navrhovatele o účast v zadávacím řízení měla být ze strany zadavatele akceptována, ačkoliv navrhovatel nevyjádřil předběžný zájem, či nikoliv. V rozhodnutí Úřad představil výklad, jaké jsou možnosti a limity účasti v zadávacím řízení u dodavatele, který neprojevil předběžný zájem. Úřad s odkazem na názor předsedy Úřadu zaujal stanovisko, že pokud si jakýkoliv dodavatel opatří na základě vlastní iniciativy potřebné informace o veřejné zakázce, jež jsou jinak obsahem výzvy k podání žádosti o účast na základě předchozího projeveného předběžného zájmu, není možné mu a priori odepírat účast v zadávacím řízení z důvodu promeškání zcela neformálního úkonu spočívajícím ve vyjádření předběžného zájmu. Současně Úřad konstatoval, že zákon umožňuje, aby si zadavatel učinil výhradu, že nebude akceptovat žádosti o účast dodavatelů, kteří nevyjádřili předběžný zájem, nicméně v takovém případě ji musí potenciálním dodavatelům oznámit předem, aby s ní byli seznámeni. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel neučinil součástí zadávacích podmínek výhradu, že nebude přijímat žádosti o účast bez předchozího vyjádření předběžného zájmu, postupoval v rozporu se zásadou transparentnosti, když neakceptoval žádost dodavatele, který nevyjádřil předběžný zájem. Jelikož postup zadavatele mohl mít alespoň potenciální vliv na výběr dodavatele, přistoupil Úřad k uložení nápravného opatření spočívajícího ve zrušení zadávacího řízení.

Zajištění datových přenosů pro pracoviště ZP MV ČR

Zadavatel: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Nápravné opatření: zrušení zadávacího řízení (S0234/2019/VZ; PM 1. 10. 2020)

Pochybení: absence informací k sestavení nabídky – absence prohlídky místa plnění

Úřad předmětné řízení zahájil na návrh, ve kterém navrhovatel namítal nedostatečné vymezení zadávacích podmínek v souvislosti s absentujícími informacemi potřebnými pro řádné sestavení nabídky, které by mohli dodavatelé dle navrhovatele získat na základě prohlídky místa plnění. V rozhodnutí Úřad konstatoval, že zadavatel neposkytl v rámci zadávací dokumentace nezbytné technologické informace o použitelných službách pro účely podání nabídky, respektive nacenění předmětu plnění veřejné zakázky, týkající se možností (respektive nemožnosti) realizace rádiového připojení předmětných pracovišť zadavatele, přičemž neumožnil dodavatelům získat uvedené informace ani na základě prohlídky místa plnění všech relevantních pracovišť zadavatele. Zadavatel tak nestanovil a neposkytl zadávací podmínky dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, respektive neposkytl dodavatelům technologické informace o použitelných službách pro relevantní lokality, které byly nezbytné pro nacenění předmětu plnění veřejné zakázky. Jako nápravné opatření bylo předmětné zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušeno.