Home Home
příjemnou noc
srdečně Vás vítáme
je pondělí 18. června


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Kurzy Kurzy 2018
Přihláška na kurz (Kurzy ) Archiv
Kurzy 2018 (Kurzy ) Archiv
Kompletní výpis všech akcí v systému

Na kurzy se můžete přihlásit prostřednictvím wordového formuláře "Závazné přihlášky", který odešlete vyplněný na adresu info@cmud.cz, faxem (466 714 451 od 1.8.2012 nové číslo 246 013 342) nebo poštou na adresu ČMUD, s.r.o., Dašická 247, 530 03 Pardubice.
K přihlášení můžete použít též elektronický formulář "Závazné přihlášky" jehož potvrzením zasíláte automaticky přihlášku na náš e-mail. O přijetí závazné přihlášky obdržíte potvrzení.
„Kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky“ sleva 30%

5., 6., 7., a 13. 12. 2017
C/1
Cena: 8.570 bez DPH/4 dny Nová cena: 5.999,- bez DPH/4 dny
ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ
Word PŘIHLÁŠKA VE FORMÁTU WORD


Čtyřdenní kurz nabitý informacemi z oblasti účetnictví. Vhodný i pro začátečníky. Zkušení účetní získají odpovědi na otázky od dlouholetého auditora a velice žádaného lektora Ing. Viléma Juránka.

Kurz seznamuje s legislativním rámcem účetnictví v ČR, vysvětluje základní principy a logiku účetnictví, způsob zajištění průkaznosti v účetnictví, seznamuje se základními účetními pojmy, základními principy účtování vybraných oblastí majetku, dotací, mzdových nákladů a cestovních náhrad v porovnání účetnictví rozpočtové sféry, účetnictví podnikatelů a účetnictví nevýdělečných organizací.

Obsah:

I. Právní úprava účetnictví v ČR Legislativní schéma účetnictví a jeho vývoj do dnešní podoby, reforma účetnictví rozpočtové sféry, struktura a výklad vybraných ustanovení zákona o účetnictví, úvodní výklad k vyhláškám MF, uspořádání směrných účtových osnov rozpočtové sféry, nevýdělečných organizací a podnikatelů, struktura českých účetních standardů pro rozpočtovou sféru, nevýdělečné organizace a pro podnikatele, účetní doklady a jejich náležitosti

II. Základy teorie podvojného účetnictví Základní pojmy - aktiva, pasiva, bilanční princip, rozvaha, účty, podvojné účtování, náklady, výnosy, podrozvahové účty

III. Dlouhodobý majetek – účtová třída 0 Právní úprava dlouhodobého majetku, vymezení a oceňování dlouhodobého majetku, odpisy, technické zhodnocení, opravy a údržba, dotace na dlouhodobý majetek, inventarizace, dočasné a trvalé snížení hodnoty, soubory majetku, zmařené investice, základní okruhy účtování dlouhodobého majetku

IV. Zásoby – účtová třída 1, Finanční majetek - účtová třída 2 Právní úprava zásob, vymezení a oceňování zásob, základní okruh účtování zásob nakupovaných a zásob vlastní výroby způsobem A i způsobem B, účtování v účtové třídě 2

V. Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy Zúčtování dotací, ostatní účtování v účtové třídě 3 - odhadované pohledávky a závazky, časové rozlišování nákladů a výnosů v rozpočtové sféře, u nevýdělečných organizací a podnikatelů, nerealizované kurzové rozdíly, opravné položky k pohledávkám

VI. Účtová třída 5 a 6 - náklady a výnosy Právní úprava, náklady a výnosy v rozpočtové sféře, u nevýdělečných organizací a u podnikatelů

VII. Účetní uzávěrka a účetní závěrka Teorie účetní uzávěrky, přípravné práce před účetní uzávěrkou, fáze účetní uzávěrky, účetní uzávěrka v OSS, účetní uzávěrka v ÚSC, účetní uzávěrka v PO, převod zůstatků do dalšího roku. Vymezení účetní závěrky a její právní rámec, části účetní závěrky, účetní závěrka v rozpočtové sféře, účetní závěrka u nevýdělečných organizací a účetní závěrka u podnikatelů, závěrečná rekapitulace

Kurz je vhodný i pro začátečníky k seznámení se základními principy a odlišnostmi jednotlivých typů účetnictví pro oblast řízení a kontroly. Kurz je zvláště vhodný pro projektové a finanční manažery, kontrolory i interní auditory.

Lektor: Ing. Vilém Juránek (auditor KAČR)

Místo: Praha, Senovážné náměstí, K-Centrum SMOSK


Počet souvisejících souborů 0