Home Home
příjemný večer
srdečně Vás vítáme
je úterý 26. září


AIVD

Asociace institucí
vzdelávání dospelých CR, o.s.

Hlavní stránka - o firmě Společníci a jednatelé firmy
Mgr. Bohdan Dvořák *18.11.1949

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze;
Studia zahájil v roce 1968; v roce 1970 vyloučen ze studia jako zakládající člen Klubu angažovaných nestraníků (KAN) a za aktivní účast ve studentských stávkách.

Rehabilitován v roce 1991 - studium ukončeno promocí v roce 1995.

22.11. 1989 - zakládající člen Občanského fóra v Pardubicích; v říjnu 1990 zvolen předsedou obnoveného Klubu angažovaných nestraníků;
od roku 1994 členem Výkonné rady ODS, v prosinci 1997 zvolen místopředsedou ODS, v roce 1998 rezignoval na funkce i členství v ODS.

V roce 1996 absolvoval speciální týdenní seminář International Development Law Institute (IDLI) – „Regulace EU v obchodě a bankovnictví - finanční řízení“, v roce 2001 kurz pro k problematice EU pro vedoucí zaměstnance NKÚ a v roce 2004 a 2006 speciální kurz školitelů Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro zákon o veřejných zakázkách a řadu souvisejících twinningových vzdělávacích projektů (Francie, Holandsko).

Externí expert pro finanční kontrolu Ministerstva pro místní rozvoj, ROP Severovýchod, Magistrátu hlavního města Prahy (odbor evropských fondů) a Ministerstva kultury (do roku 2012).

1993 - 2002 Nejvyšší kontrolní úřad (ředitel územního odboru NKÚ NUTS II - Severovýchod)

1996 - 1997 - místopředseda vládní komise pro odstraňování byrokratické zátěže.

Jeden ze zakladatelů Transparency International Czech Republic, o.p.s. (1998 - 2002 ve funkci místopředsedy Transparency International ČR)

2002 - 2014 Český a moravský účetní dvůr, s.r.o. (ředitel divize pro veřejnou správu)
veřejná publikační činnost (Evropská integrace, Profit, LN, HN, Moderní obec a další), spoluautor publikací "Zákon o finanční kontrole v praxi" (ČMÚD 2003), "Pracovní postupy a dokumentace při realizaci veřejnosprávních kontrol a interního auditu" (ČMÚD 2004), "Boj proti korupci ve veřejné správě" (MV ČR 2001), přednášková činnost v oblasti finanční kontroly, v oblasti zadávání veřejných zakázek a evropských strukturálních fondů pro řadu centrálních orgánů a územních samosprávných celků.
Člen Českého institutu interních auditorů a Asociace pro veřejné zakázky.


Ing. Jana Dvořáková *16.7.1960

Absolventka Vysoké školy zemědělské – fakulta ekonomie. Ing. Jana Dvořáková pracovala v letech 1991 – 1999 jako ředitelka divize školení ve společnosti Oskar, s.r.o. (autorizované školící středisko Microsoft), od roku 1999 do roku 2002 jako vedoucí oddělení forenzního auditu v ČSOB Pojišťovně; v této funkci absolvovala mj. čtyřsemestrální kurz k rozvoji profese interního auditu v ČR (VŠE+ČIIA).

Od roku 2002 je zaměstnána jako jednatelka ČMÚD. V této pozici je odpovědná za realizaci školících a konzultačních aktivit ČMÚD v oblasti interního auditu, evropských strukturálních fondů a veřejných zakázek. Spoluautorka publikací "Zákon o finanční kontrole v praxi" (ČMÚD 2003), "Pracovní postupy a dokumentace při realizaci veřejnosprávních kontrol a interního auditu" (ČMÚD 2004), přednášková činnost v oblasti interního auditu, analýzy rizik a evropských strukturálních fondů pro řadu centrálních orgánů a územních samosprávných celků. Členka Českého institutu interních auditorů a Asociace pro veřejné zakázky.

Oba jednatelé společnosti jsou uznávanými odborníky v oblasti finančního řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů EU; v roce 2003 byli konzultanty a částečně i realizátory při tvorbě kontrolních manuálů pro Ministerstvo zemědělství ČR a pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Na úrovni Ministerstva zemědělství se účastnili twinningových projektů v Holandsku a Francii, kde získali řadu praktických poznatků z fungování finančního řízení a kontroly a evropských kontrolních standardů. V letech 2004 – 2014 se podíleli na tvorbě a realizaci řady specializovaných projektů v oblasti kontroly ESF a ERDF.Nejbliľąí termíny kurzů

Kurz:  „Intenzivní kurz k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek“

3.,4., 11., 12. 10. 2017

Kurz:  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech - z pohledu kontroly a auditu – novela 2017 (ST 1071/0)

17.10.2017

Kurz:  Veřejné zakázky malého rozsahu – Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 + Zjednodušené podlimitní řízení

18.10.2017

Kurz:  „Kontrola zadávání veřejných zakázek podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek“ – kontrolní listy k novému ZZVZ

24.10.2017

Kurz:  Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ – jak to bude doopravdy – Praha !!

25.10.2017

Kurz:  „Prokazování kvalifikace účastníka jinou osobou a kvalifikace poddodavatelů ve veřejných zakázkách“

1.11.2017

Kurz:  „Programové období 2014-2020 – způsobilé výdaje“

2.11.2017

Kurz:  „Komunikace a řešení problémů v praxi aneb jak se dohodnout 2“

8.11.2017

Kurz:  „Kurz účetnictví pro kontrolní a řídící pracovníky“

8., 9., 15., a 16. 11. 2017

Kurz:  „Stress Management“

9.11.2017

Kurz:  Finanční kontrola ve veřejné správě – a jak to teď bude dál?

14.11.2017

Kurz:  „Vyjednávání“

15.11.2017

Kurz:  „Time Mangement v praxi“

16.11.2017

Kurz:  „Audit a kontrola v oblasti inventarizace majetku“

20.11.2017

Kurz:  Kontrola a tvorba protokolů

22.11.2017

Kurz:  „Dlouhodobý majetek ze všech úhlů pohledu“

27.11.2017

Kurz:  Oběh účetních dokladů

28.11.2017

Kurz:  Přístup k informacím, právo na informace a ochrana osobních údajů z pohledu auditu, kontroly a veřejných zakázek

6.12.2017

Kurz:  Zadávací řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek od A do Z

6., 7. 12. 2017